Gebruikers
Het forum biedt mogelijkheden aan personen om, al dan niet onder een nickname, mee te discussiėren in de verschillende onderwerpen.
Voor toegang tot de mogelijkheden van het forum is registratie verplicht. Pas als het account geactiveerd is kan men daadwerkelijk deelnemen.
Van een gebruiker wordt verwacht dat hij / zij zich conformeert aan de gedragsregels zoals vermeld op het forum.
Tevens wordt er van een gebruiker verwacht dat hij / zij geen gebruik maakt van zgn. “klonen”. Men dient via email bereikbaar te zijn voor de leden van het team.

Van gebruikers wordt niet verwacht dat zij de grondslag als uitgangspunt hebben. Wel verwachten we dat er respect is voor anderen en dat dit respect ook in het gedrag op het forum te herkennen is.

Onderwerpen en reacties
Het is aan elke gebruiker toegestaan om een onderwerp te openen in de verschillende subfora waarbij rekening gehouden dient te worden met de plaats waar men een onderwerp opent.
Bij het aanmaken van een onderwerp wordt verwacht dat de starter helder aangeeft wat de bedoeling is van het onderwerp en wat hij / zij verwacht van anderen in hun reacties.
Onderwerpen met enkelvoudige mededelingen zijn dus in de regel niet voldoende als topicstart.

Het is aan elke gebruiker toegestaan te reageren in alle onderwerpen (in sommige subforums na aanmelding voor het subforum).

Bij het reageren op een onderwerp is het van belang om ook over het onderwerp te schrijven en niet te ver af te dwalen.
Tevens is het van belang om over de zaak en niet over de persoon te schrijven.
Zaken als “op de man spelen” worden niet toegestaan.
Onderwerpen die bij opening direct kwetsend zijn of waarvan het doel niet helder is kunnen door de moderatoren of het beheer gesloten cq verwijderd worden.
Zie voor de uitgebreide gedragsregels het desbetreffende topic in het subforum Reglement.

Privacy
Wat men opgeeft bij het registreren wordt opgeslagen. in een profiel dat bij het account hoort. Verplicht zijn in ieder geval een username die men wil gebruiken, M/V en het e-mailadres. Automatisch worden het IP-adres dat wordt gebruikt bij het registreren en de datum waarop het registreren gebeurt eveneens opgeslagen. Ook gegevens die men eventueel ingevuld heeft in niet-verplichte velden worden opgeslagen. IP-adres van verzending van een forumbericht wordt geregistreerd.
(Username, M/V en registratiedaum wordt getoond bij elk forumbericht.)

Een deel van het forum is afgeschermd voor niet-gebruikers en is alleen te zien als je ingelogd bent. Het grootste gedeelte is echter door eenieder te lezen, ingelogd of niet. Houd er rekening mee bij het posten, dat alleen gedeelten waar dit staat aangegeven, alleen voor ingelogde leden te zien zijn.
Het team ziet er op toe dat alles juist verloopt, maar kan niet garanderen dat in gesloten gedeelten geplaatste tekst onder geen enkele omstandigheid publiekelijk zichtbaar zal zijn. Zo is het weliswaar niet toegestaan maar wel denkbaar dat iemand in het open gedeelte tekst citeert dat in het gesloten gedeelte staat. Verantwoordelijkheid voor een voorbeeld als dit of fouten waardoor de tekst zichtbaar zou zijn gedurende een korte tijd kan uitdrukkelijk niet als onderdeel van hetgeen de gebruiker kan eisen worden aanvaard.
Plaats dus geen teksten die je onder elke omstandigheid buiten het
publieke zicht wilt houden. Doe je dit wel, dan is het voor eigen risico.

© copyright 2020
Welkom op “Geloofsgesprek”
De signatuur van forum Geloofsgesprek is te omschrijven als "open minded christelijk". Het forum als geheel is niet gebonden aan enige geloofsbelijdenis of kerkelijke instelling. Dogma's gelden hier niet als bindend en de Bijbel geldt voor het forum als belangrijk voor onderzoek maar geldt niet als een boekenreeks die feilloos is en/of een elke aardse cultuur overstijgende en complete bron van waarheid, die tot in de details steeds Gods wil beschrijft. Persoonlijke standpunten en geloof in dezen kan men naar voren brengen, maar enige eis aan een andere forummer op grond van zijn of haar deelname stellen ten aanzien van deze zaken kan niet.
Bijbelteksten gelden niet als een bewijs op het forum.

Wij willen het gesprek stimuleren tussen mensen, zoekend naar overeenkomsten en we willen opbouwende gesprekken aangaan. Wij verwachten van een ieder dat hij/zij een welwillende belangstelling heeft voor anderen met hun eigen (vaak verschillende) overtuigingen. Daar willen wij hier ruimte voor bieden. Er zijn verschillende subforums met richtlijnen waarvoor ze bedoeld zijn.
Men dient zich steeds aan de richtlijnen te houden die er voor de subforums gelden.

Onze doelgroep bestaat primair uit niet-dogmatisch ingestelde christenen en niet-gelovigen met belangstelling om van gedachten te wisselen met elkaar over opvattingen en geloof.

- o -

Belangrijk
Wij verwachten van een ieder dat hij/zij een welwillende belangstelling heeft voor anderen met hun eigen (vaak verschillende) overtuigingen. Daar willen wij hier ruimte voor bieden. Wij vragen oprechte interesse in open gesprekken met andere deelnemers. Houd hier dus niet een monoloog en houd een ander niet jouw waarheid voor als enige waarheid. Andere stromingen of religies omlaag halen of als dwaling en afgodendienst betitelen is niet de bedoeling. Medeforummers trachten te brengen tot onderwerping aan strenge geloofsregels die men aanhangt of hen tot onderschrijven van enige geloofsbelijdenis te pressen leidt tot herzien van de toelating tot het forum. De nadruk ligt hier op het forum op de persoonlijke beleving, niet op politieke- en/of geloofsmissie.

Van iedereen wordt verwacht dat hij/zij met respect met ieder ander, ongeacht afkomst, geslacht, etniciteit of geaardheid, om zal gaan.

- o -

Dit forum startte in maart 2013. In juni 2017 is de doelstelling van het forum herzien en toegespitst op mensen die niet van dogma's of onfeilbaarheid van geschriften uitgaan, maar onderzoekende en filosoferende tot hun overtuiging komen. In mei 2020 is er een subforum toegevoegd om discussies tussen forummers aanhangende traditioneel christendom te doen plaatsvinden. Dit vanwege de ervaring dat tegenstellingen in het denken te groot werden met miscommunicaties tot gevolg. Daar geldt het Apostolicum en is meepraten slechts mogelijk als men "de basis van mainstream christendom" respecteert.
_______________________________