Worden als een kind

In dit subforum bestuderen we de christelijke leer en praten we erover wat het betekent in ons leven.
In dit subforum geldt de Apostolische Geloofsbelijdenis.
:!: In dit subforum kunnen forummers meedoen en posten die daarvoor toestemming hebben.
Moderatie: het moderatieteam
Forumregels
Afbeelding
» viewtopic.php?f=120&t=4024
Daar vind je de richtlijnen en informatie over
hoe de toelating om hier te posten geregeld is.

Geen tekst uit berichten hier kopiëren naar andere subforums.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Peter79
Berichten: 6305
Lid geworden op: 04 mar 2013, 10:46
Man/Vrouw: M

Worden als een kind

Bericht door Peter79 »

In de dood kan je niets meenemen en wie geboren wordt, is zonder bezit. Ik denk dat het wederom geboren worden waarover Johannes het heeft (Johannes 3), een parallel heeft in het worden als de kinderen waarover Mattheus spreekt (zie de teksten hieronder). Het gaat om overgave; het weggeven van tienden van wat we hebben is niet genoeg; de vraag is of je alles in de waagschaal wilt stellen. Wat is je leven je waard; wat is Jezus' boodschap je waard? Wat je verliest, is een schijntje ten opzichte van wat je krijgt, maar dat vergt vertrouwen; zoals kinderen hun ouders vertrouwen en voor hen door het vuur gaan, zo wordt vertrouwen gevraagd als je achter Jezus aangaat. In de spanning die we kunnen ervaren (de bedroefdheid van de rijke jongeling) komt dit woord (Exodus 20:3-6) naar voren:

Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Want, zegt Jezus, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn (Mattheus 6:21).

Volgens mij heeft een christen aan de radicaliteit hiervan zijn hele leven genoeg; de blik op Jezus verandert alles wat we voor waardevol hielden, maar o, wat komen we onszelf tegen als het aankomt op vertrouwen.


Teksten:
In Mattheus 16 staat de eerste aankondiging van Jezus' sterven. In dit verband zegt Jezus: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden. Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven? (NB: ik moet hier altijd aan 1Kor 13 denken]

Daarna, in Mattheus 18, komt de vraag naar wie de grootste is in het Koninkrijk der hemelen. En Jezus riep een kind tot Zich, plaatste dat in hun midden, en zeide: Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen. En een ieder, die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij. Maar een ieder, die één dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee.
In Mattheus 19 wordt dat nog eens herhaald: Toen werden kinderen tot Hem gebracht, opdat Hij hun de handen zou opleggen en bidden; doch de discipelen bestraften hen. Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.

Na het verhaal van de rijke jongeling die bedroefd is als hij hoort dat hij al zijn rijkdom moet weggeven, zegt Petrus: Zie, wij hebben alles prijsgegeven en zijn U gevolgd; wat zal dan ons deel zijn? Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, gij, die Mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van Israël te richten. En een ieder, die huizen of broeders of zusters of vader of moeder of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, zal vele malen meer terugontvangen en het eeuwige leven erven.

En terug naar Mattheus 13: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker, die een mens ontdekte en verborg, en in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker.
Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die schone parelen zocht. Toen hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen en verkocht al wat hij had, en kocht die.
Gebruikersavatar
Inktvlam
Berichten: 2245
Lid geworden op: 07 jan 2014, 20:16
Man/Vrouw: M

Re: Worden als een kind

Bericht door Inktvlam »

Worden als een kind. Die teksten zijn bij Lorber allemaal van een toelichting voorzien.
“Als Ik (Jezus) zeg, dat men alleen als een kind het rijk Gods in bezit kan nemen, dan versta Ik daaronder immers niet het lichamelijke kind zijn, maar alleen het kind zijn in je hart. Een kind heeft geen hoogmoed, geen toorn, geen haat, geen neiging tot ontucht, geen blijvende hartstochten en ook geen ongeduld; het huilt wel, als hem iets wordt aangedaan, maar het laat zich ook snel troosten en vergeet het verdriet dat het had en omarmt de weldoener met alle liefde. Zo moet ook ieder mens in zijn hart en gemoed zijn, dan is het rijk Gods ook al zijn eigendom.” (GJE 8 165:20).

De rijke jongeling (Mat.19).
[14] O, hoe moeilijk zullen zulke rijke mensen in het rijk Gods kunnen komen, dat het ware, eeuwige leven is! Ik zeg jullie: een kameel gaat gemakkelijker door het oog van een naald dan dat zo'n rijke het rijk Gods binnengaat!
[15] Want iedere ziel neemt na het afvallen van haar lichaam niets anders met zich mee dan haar liefde, en de werken daarvan volgen haar als producten van haar wil. Als de liefde van de ziel nu zo sterk aan de dode dingen van deze wereld hangt, dat ze daar volkomen één mee geworden is, dan is ze eveneens dood; en omdat haar wil gelijk is aan de gerichte, dode dingen van deze wereld, mist ook die wil de volledige vrijheid, is dus ook gericht en derhalve als dood te beschouwen -en dat is nu wat men de hel en de eeuwige dood noemt!
[16] Pas er dus vooral voor op, dat de liefde voor de wereld, haar schatten en bekoringen jullie zielen niet gevangen neemt; want wie eenmaal door de wereld gevangen genomen is, zal zich uiterst moeilijk uit haar macht kunnen bevrijden.'”
[17] Daarop zeiden allen die dat gehoord hadden: 'O beste en meest waarachtige Meester! Wie zal, wanneer de zaken zo staan, dan zalig worden? Want alle mensen die wij kennen zijn voor het merendeel vol van eigenliefde en wereldliefde, en wij lijden zelf aan deze kwaal.'
[18] Ik zei: 'Ja, ja, helaas is het wel zo, en de mensen zouden zichzelf ook eeuwig nooit kunnen helpen! Maar wat nu, zoals altijd, bij de mensen onmogelijk is, dat is bij God toch wel mogelijk, en Ik ben juist als mens in deze wereld gekomen om de mensen die hulp te brengen, die ze zichzelf eeuwig nooit zouden kunnen verschaffen. Wie nu in Mij gelooft en volgens Mijn leer handelt, zal ook het eeuwige leven verkrijgen; want Ikzelf ben de weg, de waarheid en het eeuwige leven.'

(GJE 8 166:14-18)
Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder (Spreuken 11:14)
Plaats reactie