Re: Bijbelboek Openbaring

Dit gedeelte is bedoeld voor bespreken van de Bijbel.
Moderatie: het moderatieteam
Forumregels
Richtlijnen subforum

Dit gedeelte is bedoeld voor het bespreken van de Bijbel.
Dit is het het subforum waar we gaan praten met de Bijbel opengeslagen.
We spreken over zaken steeds weer teruggrijpend op wat er staat in de Bijbel
en we proberen die bestuderend te doorvorsen en de bedoeling te zien en te gaan begrijpen.


(Niet de bedoeling is het dat iemand hier een soort cursus start.
Als men zoiets zou willen doen, dan dient eerst te worden overlegd met de crew.)


Moderatie: het moderatieteam
Gebruikersavatar
Jerommel
Berichten: 11310
Lid geworden op: 10 mar 2013, 00:53
Man/Vrouw: M
Locatie: Den Haag

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door Jerommel »

De Geest der Waarheid = onze bril.
Althans, hopelijk.
Het is i.i.g. de enige juiste bril.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzXkVr_R6Kg30l25sDsjipQRpUMQXVi9W
nicodemus zda
Berichten: 428
Lid geworden op: 05 jun 2013, 17:05
Man/Vrouw: M
Locatie: Gent België

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door nicodemus zda »

Hallo Jerommel,

Inderdaad helemaal juist, maar velen kijken nog door een 'roze' bril!

Conclusie
In de bijbel vinden wij vele namen voor Ruach haQodesh, de Heilige Geest, maar de naam die Yeshua zelf meerdere malen specifiek gebruikt, is de Geest der waarheid: “Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen: doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, dan zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid...” (]nxvy Yochanan [Johannes] 16:12-13a). Wat is de volle waarheid tot wie de Geest der waarheid ons de weg zal wijzen? David, de psalmist, zegt tegen Adonai: "Uw wet is de waarheid!" (,ylht Tehilim [Psalmen] 119:142). De Tora is dus de waarheid zoals duidelijk blijkt uit deze bijbelstudie, maar Yeshua heeft ook gezegd: “Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen…” (]nxvy Yochanan [Johannes] 15:26). De Geest van de waarheid zal dus enerzijds de weg wijzen naar de Tora, die door David de waarheid genoemd wordt, maar tegelijkertijd ook van Yeshua getuigen, die van Zichzelf zegt dat Hij zowel de weg alsook de waarheid is: “Ik ben de weg en de waarheid en het leven!” (]nxvy Yochanan [Johannes] 14:6). De Tora is de waarheid, maar Yeshua is de levende Tora, want er staat geschreven: “Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.” (]nxvy Yochanan [Johannes] 1:14). In Romeinen 8:7 hebben wij gelezen dat onze eigen wil vijandig staat tegenover G’d, want hij onderwerpt zich niet aan Zijn wet en Zijn geboden, maar Yeshua zegt: “Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij Mijn geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.” (]nxvy Yochanan [Johannes] 14:15). Deze woorden van Yeshua zijn nog steeds actueel, want de wereld kan de Geest der waarheid inderdaad niet ontvangen omdat zij zich niet wil en niet kan onderwerpen aan de wet van G’d, de waarheid. Zij kent Hem niet, maar wij kennen Hem, want Hij blijft bij ons en is in ons. Kent u Hem nu ook? Laat u zich nu ook leiden door de Geest der waarheid en heeft u besloten om de knop om te draaien en voortaan rekening te houden met G’ds geboden en Zijn inzettingen of bent u nog steeds van mening dat u vrij bent van de wet?
Een mooie boodschap voor ons allemaal!

Hartelijke groet

[modbreak Trajecto] bronvermelding van het citaat: Werner Stauder op de site www.messiaanshetlevendwater.be
>bronvermeldingen niet vergeten te geven!!<
nicodemus zda
Berichten: 428
Lid geworden op: 05 jun 2013, 17:05
Man/Vrouw: M
Locatie: Gent België

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door nicodemus zda »

Beste broeders en zusters in Christus,

Dank Trajecto, dat je de 'bron' (gecorrigeerd) hebt vermeldt die ik aanhaalde in mijn laatste bijdrage!

Nu, aangaande de zaak m.b.t. Openbaring en Israël, wil ik toch nog eens graag terug komen op de discussie, aangaande dat gegeven, zeker met betrekking tot Openbaring.

In eerdere bijdragen, hierboven, heb ik al eens verwezen naar de "bron".
Ook nu, citeer ik uit dezelfde 'bron', namelijk: http://www.agp-internet.com/alive/01c4b ... index.html

U zult, als u bereid bent deze studies eens aandachtig te bestuderen als een Bijbelstudie, zult u zeker de juistheid die in Christus te vinden ,zoals ik al trachtte eerder aan te duiden,
daar ook kunnen lezen en ervaren.
Ik kan nog wel eens alles zelf gaan uitpennen, maar dat heeft weinig zin, want alles staat klip en klaar op internet!
Persoonlijk sta ik er achter en ondersteund het mijn persoonlijke mening en (geestelijk-) aspect van Geloof.

Daarom wil ik twee zaken -kort- duiden:

1.Israël in de profetie
2.De brief aan de Hebreeën en de val van Jeruzalem

Israël in de profetie.

Wat zegt Jezus over het nationale Israël, van Zijn tijd:

Matteüs 21:33-46
33 Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landheer die een wijngaard aanlegde en hem omheinde. Hij groef er een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Toen verpachtte hij hem aan wijnbouwers en ging op reis. 34 Tegen de tijd van de druivenoogst stuurde hij zijn knechten naar de wijnbouwers om zijn vruchten in ontvangst te nemen. 35 Maar de wijnbouwers grepen de knechten, ze mishandelden er een, doodden een ander en stenigden een derde. 36 Daarna stuurde de landheer andere knechten, een grotere groep dan eerst, maar met hen deden ze hetzelfde. 37 Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe, met de gedachte: Voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. 38 Toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: “Dat is de erfgenaam! Kom op, laten we hem doden en zo zijn erfenis opstrijken,” 39 en ze grepen hem vast, gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem. 40 Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat moet hij dan met die wijnbouwers doen?’ 41 Ze antwoordden: ‘De onmensen! Laat hij ze op een mensonwaardige manier ombrengen en de wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers, die de vruchten wel aan hem afdragen wanneer het daar de tijd voor is.’ 42 Daarop zei Jezus tegen hen: ‘Hebt u dit nooit in de Schriften gelezen:
“De steen die de bouwers afkeurden
is de hoeksteen geworden.
Dankzij de Heer is dit gebeurd,
wonderbaarlijk is het om te zien.”
43 Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u worden ontnomen, en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen.
44 Wie over die steen struikelt zal gebroken worden, en iedereen op wie die steen valt zal worden verpletterd.’
45 Toen de hogepriesters en de farizeeën zijn gelijkenissen hoorden, begrepen ze dat hij over hen sprak.
46 Ze wilden hem graag gevangennemen, maar ze waren bang voor de reactie van de volksmassa, daar men hem voor een profeet hield.
Jezus verkondigd hier een profetische boodschap, let eens op vers 43!

Wat was de reactie van de Joden, op die profetische boodschap? Lucas 20: 16-19 Dat nooit!

De natie werd vermorzeld bij de verwoesting van Jeruzalem!
Het joodse volk stootte zich aan de steen des aan-stoots en als natie werden zij vermorzeld bij de val van Jeruzalem. Het Koninkrijk Gods is gegeven aan een ander volk, de gemeente en zij draagt vrucht in de gehele wereld. Jezus rept hier met geen woord over een herstel van de joodse natie in een nabije of verre toekomst, als een vervulling van de profetie.In Daniël 9: 24-27 vinden wij de profetie van de zeventig weken over het volk Israël
Essentie:

Zeventig weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. En in die zeventig zou de
- overtreding afgesloten worden,
-de zonde verzegeld worden,
-de ongerechtigheid verzoend worden,
- een eeuwige gerechtigheid aangebracht worden,
-het gezicht en de profeet verzegeld worden,
-de heiligheid der heiligheden gezalfd worden.
Dit zijn de dingen die plaatsvonden door Jezus.

“Want wat zijn dood betreft, is Hij voor de zonde eens voor altijd gestorven;…” (Statenvert.: “Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven;…”) Romeinen 6:10
“...na de reiniging der zonden (Statenvert.: door Zichzelf) tot stand gebracht te hebben,…” Hebreeën 1:3
“…en Hij is een verzoening voor onze zonden…” 1 Johannes 2:2
“…die is overgeleverd om onze overtredingen (Statenvert.: zonden) en opgewekt om onze rechtvaardiging.” Romeinen 4:25
“…dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden.” Lucas 24:44


Wat zijn de kenmerken dat de rituele tempeldienst afgeschaft was:

Na zijn doop zou Jezus, 3 1/2 jaar later, gedood worden. Op dat moment zou Hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. De rituele tempeldienst zou niet meer gelden voor God. Het voorhangsel scheurde van boven naar beneden en de blik van de nieuwsgierige kon doordringen in het heilige der heiligen. De priester die het avondoffer wil¬de brengen liet van schrik zijn mes vallen en liet het offerdier los zodat het ontkwam. Schaduw en werkelijkheid ontmoetten elkaar in de dood van de Heiland.
Zeven jaar later (na 27 n.Chr.) in 34 n.Chr. werd Stefanus gedood en kwam er een grote vervolging waardoor de volgelingen van Jezus overal verstrooid werden. Zo kwam het evangelie in Samaria. Vanaf dat moment worden heidenen ingelijfd in de gemeente van God.
De speciale week om het verbond te versterken, in het bijzonder voor het joodse volk, was voorbij. Aan het begin van deze jaar/week had Jezus hen nog verboden om naar de heidenen of de Samaritanen om te zien. Nu werden zij gezonden. De speciale genade voor het joodse volk was voorbij. De joden hadden zelf het zilveren koord verbroken. Van nu af aan zou het Koninkrijk Gods gegeven worden aan een volk dat vruchten daarvan zou brengen.

Zeer interessant om te begrijpen voor onze verlossing en vooral, de persoonlijke relatie die we in Christus kunnen hebben met het Hemels Jeruzalem, waar ook het Heiligdom (nog) is, maar waar Jezus dienst doet,
terwijl we er -al- geestelijk (kunnen) wonen. Inderdaad, we zijn bijwoners op deze aarde...niet voor niets wordt die term gebruikt; bijwoners!
Vanaf dat moment worden heidenen ingelijfd in de gemeente van God.
De speciale week om het verbond te versterken, in het bijzonder voor het joodse volk, was voorbij. Aan het begin van deze jaar/week had Jezus hen nog verboden om naar de heidenen of de Samaritanen om te zien. Nu werden zij gezonden. De speciale genade voor het joodse volk was voorbij. De joden hadden zelf het zilveren koord verbroken. Van nu af aan zou het Koninkrijk Gods gegeven worden aan een volk dat vruchten daarvan zou brengen.
Er zou ‘een vorst komen’ die stad en heiligdom zou verwoesten en die vorst zou in een overstroming omkomen. Dat waren de Romeinen die Jeruzalem verwoestten en die zelf in de volksverhuizing (een over¬stroming) ten onder zouden gaan. Daarop zou een verwoester komen tot het einde toe. Dit was het pausdom dat door de val van Rome de mogelijkheid kreeg om zich te ontwikkelen. Over de verwoesting van de tempel zegt Jezus:

“Zie, uw huis wordt aan u overgelaten.” Matteüs 23:38. De Statenvertaling schrijft hier:
“Zie, uw huis wordt u woest gelaten.”
De dood van de Messias en de korte periode van verkondiging van het evangelie, uitsluitend aan de joden, die daarop volgde, verzegelde hun genadetijd als volk, als natie. Voor God was het nu tot een eind gekomen. Maar zelfs dan nog heeft God geen haast met de voltrekking van het vonnis. Hij wacht nog bijna veertig jaar.
“…en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn.” Lucas 21:24
“Maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten, en meet die niet; want hij is aan de heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden, tweeënveertig maanden lang.” Openbaring 11:2
Als dus gesproken wordt over "verzegeling" dan betekent dat gewoon, dat niemand er meer iets aan kan veranderen. Dat zal dus ook gebeuren met zij die 'verlost' zijn in Christus!
Niemand kan hen meer uit Zijn hand rukken, omdat hun 'werken' verzegeld zijn in Christus! (Openbaring 14)

Nu als we Efeze 2 lezen dan zien we dat de 'muur' is geslecht tussen de Jood en de Griek, en wat is nu de essentiële boodschap die Jezus openbaart?


Wat zijn dan de 'eerstelingen' in Christus?
“Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren (Statenvert.: Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus). En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.” Openbaring 14:12-13
In de volgende bijdrage zal ik over "Israël in de profetie" iets aanduiden, omwille van het feit dat ik geen 'tekens' meer over heb....

Hartelijke groet
Laatst gewijzigd door nicodemus zda op 16 aug 2013, 15:56, 1 keer totaal gewijzigd.
nicodemus zda
Berichten: 428
Lid geworden op: 05 jun 2013, 17:05
Man/Vrouw: M
Locatie: Gent België

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door nicodemus zda »

Israël in de profetie (2)

De eerstelingen worden voorgesteld en hun rijpheid vastgesteld: ‘Hier zijn zij die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus’. Het antwoord uit de tempel luidt: ‘Ik hoorde een stem uit de hemel, zalig zijn de doden die in de Here sterven van nu aan’. Let op: ‘van nu aan, vanaf het moment dat de eerstelingen voorgesteld zijn’.In vers 15 wordt dat in het kader van het oude ritueel herhaald:
“En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luider stem tot Hem, die op de wolk gezeten was: Zend uw sikkel uit en maai, want de ure om te maaien is geko¬men, want de oogst der aarde is geheel rijp geworden.” Openbaring 14:15
De eerstelingen vertegenwoordigden dus de oogst, de gehele oogst van het OT en van het NT.

Immers, Jezus is als Hoogste Priester in het hemels Heilige der Heiligen en komt met het loon naar aarde.
Aan de hand van dat oordeel, zullen de 'verlosten' uit hun graven.
Als nu sommigen van de Joden zedelijk (Geestelijk) hadden begrepen wat de essentie van waarlijk geloof had betekent, "in Christus", dan zou hun -geestelijke- volheid
geleid hebben tot de opstanding van de slapende, i u tijd. De (eerste) opstanding was dan al een feit kunnen zijn geweest!
Leviticus 23:14 maakt duidelijk dat het gebruik van de oogst voor het bakken van brood ook afhing van het voorstellen van de eerstelinggarve in de tempel.
Zoals ook Paulus zegt: “Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg,…” Romeinen 11:16
Worden dus de eerstelingen door God aangenomen, dan ook het brood dat eruit voortkomt en ook de gehele oogst.
De volheid der joden welke zij echter nooit bereikt hebben, zou dus geleid hebben tot de opstanding uit de doden.
Paulus licht dat toe:
Dat zegt Paulus: “…wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden?” Romeinen 11:15
Drie keer wordt in het Nieuwe Testament de uitdrukking ‘eersteling’ verbonden met de opstanding uit de doden.
Voor een verdere diepgaande studie voor uzelf dient u naar de link te gaan van de bron:

http://www.agp-internet.com/alive/01c4b ... ieuwe.html

Bespreek deze zaken ook eens met uw medegelovigen in uw (kerk-) gemeente!
Of bezoek eens een gemeente waar van u meent, dat deze zaken uitermate uitgediept worden!
Je leert er altijd van.

Hartelijke groet
nicodemus zda
Berichten: 428
Lid geworden op: 05 jun 2013, 17:05
Man/Vrouw: M
Locatie: Gent België

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door nicodemus zda »

Hallo broeders en zusters,

Graag wil ik u nu de brief aan de Hebreeên voorhouden m.b.t. de val van Jeruzalem, want vanuit die profetische
informatie kunnen we onze relatie in Christus verbinden met het Hemels Jeruzalem, waarvan we nu al inwoner kunnen zijn!

Ook hier maak ik gebruik van deze link: http://www.agp-internet.com/alive/01c4b ... ieuwe.html

Paulus was gevangen genomen, nadat hij de tempel binnengegaan was om een offer te brengen. Let wel de Paulus die overal verkondigde dat Jezus het Lam Gods was dat de zonde der wereld wegneemt, wordt door de broeders in Jeruzalem overgehaald om een paar mensen, die de nazireeër gelofte afgelegd hadden, vrij te kopen. Terwijl hij bezig is om een offerdier te kopen, wordt hij gevangen genomen. Handelingen 21: 15-30.
Als hij dan in de gevangenis komt heeft hij alle tijd om na te denken over wat hem overkomen is. Hij ziet opnieuw dat hij op reis is naar Jeruzalem. Hij ziet hoe mensen, door God geleid, pogen om hem van zijn voornemen af te brengen om naar Jeruzalem te gaan. Handelingen 21: 1-4.
De Heilige Geest waarschuwde hem om niet te gaan. Handelingen 21: 4. Maar hij begreep het niet en ging toch. Als hij dat alles overdenkt, dan komt zijn besluit opnieuw bij hem boven.
Dat besluit was tweevoudig:
1. Dat wat ik nu gedaan heb, mij onderwerpen aan de rituele wetgeving en daarmee het eigenlijke offer van Christus loochenen, zal mij nooit meer overkomen.
2. Zijn tweede besluit was; de eerste de beste gelegenheid aangrijpen om de kerk in Jeruzalem en in het Joodse land, deze ijveraars voor de wet, (vers 20, 21), voor altijd los te scheuren van de tempel en de rituele diensten.
Dat alles komt nu weer boven en hij besluit dat nu de tijd gekomen is, want hij ziet het al gebeuren. De apostelen en de gemeente in Jeruzalem waren dagelijks in de tempel. En Cestus die rondom de stad gelegerd was, en de kerk die zich nog in de stad bevond, dat vormde een levensbedreigende situatie. Bij de eerste gelegenheid die zich aanbood moest de kerk de stad verlaten. (Lucas 21: 20-24). Maar de kerk en de tempel waren onlosmakelijk verbonden. Hij besluit een brief te schrijven. En door deze brief moet hij de kerk scheiden van de tempel in Jeruzalem.


Waar wijst Paulus nu naar?

Zijn argument is het offer van Christus!!
“Wij hebben een altaar, waarvan zij, die de dienst voor de tabernakel verrichten, niet mogen eten. Want van de dieren, waarvan het bloed als zondoffer door de hogepriester in het heiligdom werd gebracht, werd het lichaam buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus, ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij derhalve tot Hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” Hebreeën 13: 11-14
Samenvatting:
1. Paulus hoort dat de stad omsingeld is door Cestus een Romeinse generaal.
2. Hij schrijft een brief aan de Joodse christenen, de Hebreeën.
3. Hij neemt het oude weg en geeft hen wat beters terug.
Hij geeft hen een nieuwe priester uit de Godheid genomen (Hebreeën 1). De oude priester was uit de mensheid. (Hebreeën 5: 1) De nieuwe priester komt uit een nieuwe orde, de orde van Melchisedek, de orde krachtens een onvernietigbaar leven. (Hebreeën 7: 16). De orde van Aäron berustte op een wet van vleselijke afstamming. (hebreeën 7: 12). De wet was; alleen nakomelingen van Aäron kunnen priester worden, d.w.z. het altaar bedienen. (Ezra 2: 62, 63). De ene orde was dus de orde van het oneindige leven, de andere van de eindigheid van het leven. Dat leidde automatisch tot een verandering van de wet, de wet die betrekking had op het altaar. (Hebreeën 7: 11-13). Dat leidde automatisch tot een nieuw Offer gebracht door een nieuwe Priester. (Hebreeën 9: 11-15). Een nieuwe Priester, een nieuw Offer leidde automatisch tot een nieuw verbond. (Hebreeën 7: 22; 8: 6-13). Een nieuw verbond betekend dat er een nieuw heiligdom is. Het hemelse heiligdom (Hebreeën 8: 1, 2) Een nieuw heiligdom is in een nieuwe stad. Het oude heiligdom was in het oude Jeruzalem, maar Paulus wijst op het nieuwe Jeruzalem. (Hebreeën 11: 10, 16). Dit nieuwe Jeruzalem is de hoofdstad van een nieuw vaderland. (Hebreeën 11: 8-16). Als dan alles nieuw is dan moeten wij de oude stad en het oude land verlaten. Daarom luidt de boodschap. “Laten wij derhalve uitgaan tot Hem buiten de legerplaats en zijn smaad dragen, want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” (Hebreeën 13: 13, 14) Zo werd en is de gemeente van Christus een geestelijk universeel volk.

Wier stad een Hemelse is, omdat zij lichamen zijn als Tempels van de Heilige Geest!

Ik wens u een succesvolle Bijbelstudie toe!

Hartelijke groet
Gaitema
Berichten: 13228
Lid geworden op: 07 mar 2013, 09:21
Man/Vrouw: M
Locatie: Ede

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door Gaitema »

Kan je ook ergens gewoon een punt achter zetten en het aan God toe vertrouwen?
Ga niet de weg die je niets oplevert en je niet bevrijdt, omdat het niets is.
nicodemus zda
Berichten: 428
Lid geworden op: 05 jun 2013, 17:05
Man/Vrouw: M
Locatie: Gent België

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door nicodemus zda »

Hallo Gait,

Je schreef:

Kan je ook ergens gewoon een punt achter zetten en het aan God toe vertrouwen?

Heb je het tegen mij? Of tegen Adinomis!

Een goed en oprecht advies; neem de aangeduide teksten en aangeduide links maar eens ter harte, in plaats van te "mopperen"!
Want God spreekt al de hele tijd, tot ons, door die teksten!

Hartelijke groet en een goed weekend.
Gaitema
Berichten: 13228
Lid geworden op: 07 mar 2013, 09:21
Man/Vrouw: M
Locatie: Ede

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door Gaitema »

Je hebt dus wel door dat ik het tegen jou had.
Ik vraag me echt af: vertrouw jij erop dat God niet afhankelijk is van jouw inspanningen om ons de waarheid te brengen?
Je plaatst zo ongelofelijk overbluffend veel, dat iedereen op een gegeven moment het te veel geworden is.
Je kan niet tientallen jaren aan studie die jij zelf gedaan hebt er even in een kort tijdbestek ons voor schotelen.
Daarbij zou ik het wel heel knap vinden als je geen enkele inzichtfout maakt in je teksten en voor de volle 100 procent God door jou heen laat spreken. Je zou aan Paulus gelijk staan en dat lijkt me onwaarschijnlijk.
Ga niet de weg die je niets oplevert en je niet bevrijdt, omdat het niets is.
nicodemus zda
Berichten: 428
Lid geworden op: 05 jun 2013, 17:05
Man/Vrouw: M
Locatie: Gent België

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door nicodemus zda »

Hallo Gait,
Je hebt dus wel door dat ik het tegen jou had.
Ik vraag me echt af: vertrouw jij erop dat God niet afhankelijk is van jouw inspanningen om ons de waarheid te brengen?
Je plaatst zo ongelofelijk overbluffend veel, dat iedereen op een gegeven moment het te veel geworden is.
Je kan niet tientallen jaren aan studie die jij zelf gedaan hebt er even in een kort tijdbestek ons voor schotelen.
Daarbij zou ik het wel heel knap vinden als je geen enkele inzicht fout maakt in je teksten en voor de volle 100 procent God door jou heen laat spreken. Je zou aan Paulus gelijk staan en dat lijkt me onwaarschijnlijk.
Vertrouw dus op niemand Gait!

Nu Gait, ik kan me voorstellen dat, wat ik publiceer erg veel lijkt. En, eerlijk gezegd, zo komt het over.
Maar, ik zeg nergens dat we die informatie allemaal "ineens" tot ons zouden moeten nemen.

Adinomis is begonnen met een forum over Ezechiël 36. Als ik dan zie "hoeveel" informatie in zijn eerste bijdrage heeft geplaatst, dan zal het me niet verbazen
als niemand er aan toe komt, om een redelijk of onderbouwend antwoord kan geven.
Ik heb juist verwezen naar diverse 'links' omdat met name Adinomis mij negeert.
De zaken die hij aanhaalt en uitdiept, kloppen op diverse punten Bijbels niet en zijn slechts de weergave van de 'dode letter', en zeker vanuit profetische perspectief zijn de meest van zijn bijdragen
niet in overeenstemming met hetgeen Jezus voorhoudt
. Je hebt gelijk: Laten we het aan God over houden. Maar hoe werkt God, door de Heilige Geest,; door mensen (Openbaring 14) door 'drie engelen',
of door Bileam of de ezel! Jij mag het zeggen!

Want wat heeft nu 'Obama' in het Hebreeuws te maken met Bijbelse onderwerpen. Waar zijn we mee bezig! Het slaat als "een tang op een varken" in dit verband!
Ook nu schrijft hij bij het onderwerp Ezechiël, weer een heel verhaal in het Engels. Wat draagt dat bij tot het onderwerp, voor velen.
Als ik het zo op het eerste gezicht lees, dan 'toetert' me het van de grote hoeveelheid tekst. Verwarrend en voor velen, zoals je probeert te duiden,
niet te begrijpen. De Bijbel is een boek van de 'dode letter'. het is de bedoeling dat dat woord een 'Levend Woord' is voor ons.
En dat kan alleen maar door de heilige Geest (Jesaja 8:20). Veel oprechte christenen draaien het om, zoals ik regelmatig ervaar!
Het maakt me niet uit hoor, iedereen mag zeggen wat hij of zij wil! Maar als zaken niet echt kloppen, dan wil ik ook een bijdrage leveren om wellicht
het gegeven eens vanuit een geheel ander standpunt te 'zien'.

Ik denk ook dat het bewust een strategie is van Adinomis, want hij voelt zich, zo lijkt het althans, "de leerling" en meent dat ik me als een "de Leraar, opstel.
Nu zo is het niet natuurlijk. Ik zeg gewoon wat ik te zeggen heb.
Het kan ook zijn, dat hij mij juist negeert, omdat hij mijn bijdragen niet wil of kan begrijpen. Eenoog is nog altijd koning in het land der blinden.
Niemand is 'leraar', we zijn nog steeds leerlingen en er is er maar één die Leraar is en dat is Christus door de Heilige Geest.
Maar 'waarheid' doet pijn. Dat is een Bijbels gegeven.

Daarom heb ik besloten om de 'links' van agp toe te voegen, zodat we allemaal eens en ander geluid horen en (vooral) zien als het gaat om belangrijke zaken,
aangaande de profetie over 'Israël' waar we, als het goed is, Geestelijk deel van behoren te zijn.
En daarom heb ik je geadviseerd eens die 'studies' gewoon door te lezen, één voor één en met de Bijbel bij de hand.
Vraag bijstand, niet van mensen, maar van de Heilige Geest, door gebed.
Bestudeer elke dag een klein gedeelte en als jij wilt, zul je ervaren, dat jij persoonlijk zult groeien in de juiste kennis die nodig is om
profetisch de Bijbel te kunnen begrijpen.

Je zult zeggen: Laat het aan God over! Nu, inderdaad Gait, je hebt helemaal gelijk.

Nu Gait, hier is een link:
http://www.adventmedia.nl/index.php?opt ... s&Itemid=1

De presentatie die daar getoond wordt is van Prof.Dr. W. Veith.
Eens was hij een deskundig Hoogleraar Evolutie theorie en Bioloog.
Aan de een UNI in Zuid Afrika, waar hij doceerde, werd hij regelmatig door christelijke studenten belaagd met allerlei tegenwerpingen,
als hij bepaalde zaken beweerd, op grond van de Evolutie theorie.
Hij werd tot het uiterste gedreven. Hij "haatte" sommige studenten intens.
Hoe konden zij, hem als Hoogleraar, tegenspreken.


Op een dag leert hij een timmerman kennen, die in zijn huis aan het werk is. Ik moet zeggen een Zevende Dags Adventist!
Deze eenvoudige timmerman begint tegen deze Professor over zijn 'tweede job' te spreken, als evangelist!
Prof. W. Veith is als door een wesp gestoken en breekt in een woede uitbarsting uit.

Hij heeft uit onvrede met de studenten en met de timmerman, zijn geloof (als Katholiek) verloren en wil van God en het Evangelie
niets meer horen. De timmerman laat een pamflet achter, dat (hoe ironisch) in een schuifla verdwijnt.
Het gezin van Prof. Veith krijgt veel problemen, vooral met hun jongste zoontje.
Hij wil absoluut van de Adventisten en andere 'gelovigen' niets weten!

Kijk en verwonder je Gait, over de wijze waarop God (de Allerhoogste natuurlijk) met mensen om gaat die 'tegen Helm getuigen'
ook al zeggen ze, dat ze Hem navolgen! Hoe een fervent atheïst, werd geworden tot een van de belangrijkste evangelisten binnen de
gemeente der Zevende Dags Adventisten.
Luister een smet aandacht naar deze passages:
-Overleden schoonvader zit gewoon in zijn stoel en wandelt rond, de wandelstok achterna
-De Staatskerk als gemeente van de Duisternis
-Een pompbediende die "niet bestond", maar er wel degelijk was.
-De gehele populatie van een UNI die in onmacht valt, voor Christelijk getuigenis
.

Kortom hoe Satan getuigenissen van oprechte gelovigen, tot onwerkelijke verzinsels maakt, om Christenen en hun toehoorders tot de afgrond te brengen!
Zelf was ik in 2008 aanwezig bij deze presentatie, met mijn vrouw. We zitten op de 4e rij vooraan.

Graag hoor ik van je bevindingen, want je bent nog steeds mijn oprechte broeder in Christus!
En verbaas je ook niet over mij! Maar leer van Christus, niet van mensen!

Hartelijke groet ene en fijne zondag
Gaitema
Berichten: 13228
Lid geworden op: 07 mar 2013, 09:21
Man/Vrouw: M
Locatie: Ede

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door Gaitema »

Eén zo'n bijdrage is wel te lezen, daar gaat het niet om.
Zit ook wel altijd wat interessants tussen, daar gaat het ook niet om.
Echter is het geheel gewoon onaantrekkelijk veel. Dus wie dit volgt zal toch gaan bladeren, zoals in de bijbel gebladerd wordt.
Toch is het de kunst om het God toe te vertrouwen dat Hij de waarheid openbaard en dat Hij daarvoor iedereen kan gebruiken.
Het hoeft niet via jou of mij altijd te gaan.
Ga niet de weg die je niets oplevert en je niet bevrijdt, omdat het niets is.
Gebruikersavatar
callista
Berichten: 31015
Lid geworden op: 18 mar 2013, 16:37
Man/Vrouw: V

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door callista »

nicodemus zda schreef: hier is een link:
http://www.adventmedia.nl/index.php?opt ... s&Itemid=1

De presentatie die daar getoond wordt is van Prof.Dr. W. Veith.
Eens was hij een deskundig Hoogleraar Evolutie theorie en Bioloog.
Aan de een UNI in Zuid Afrika, waar hij doceerde, werd hij regelmatig door christelijke studenten belaagd met allerlei tegenwerpingen,
als hij bepaalde zaken beweerd, op grond van de Evolutie theorie.
Hij werd tot het uiterste gedreven. Hij "haatte" sommige studenten intens.
Hoe konden zij, hem als Hoogleraar, tegenspreken.


Op een dag leert hij een timmerman kennen, die in zijn huis aan het werk is. Ik moet zeggen een Zevende Dags Adventist!
Deze eenvoudige timmerman begint tegen deze Professor over zijn 'tweede job' te spreken, als evangelist!
Prof. W. Veith is als door een wesp gestoken en breekt in een woede uitbarsting uit.

Hij heeft uit onvrede met de studenten en met de timmerman, zijn geloof (als Katholiek) verloren en wil van God en het Evangelie
niets meer horen. De timmerman laat een pamflet achter, dat (hoe ironisch) in een schuifla verdwijnt.
Het gezin van Prof. Veith krijgt veel problemen, vooral met hun jongste zoontje.
Hij wil absoluut van de Adventisten en andere 'gelovigen' niets weten!
dergelijke verhalen [in steeds weer andere vorm] circuleren regelmatig op veel christelijke sites.
ivm bekeringen of met het zich keren tegen de evolutietheorie...zoals in dit geval
de ene keer is iemand een professor en dan weer een voormalig atheïst en meer van dat soort algemeenheden en blabla
hoe meer titels hoe geloofwaardiger denkt men dan in hun onnozelheid.
zeer ongeloofwaardig.

die Veith is helemaal geen professor en valt onder types als Kent Hovind. ..
en is het toevallig dat die man, die hier genoemd wordt een timmerman is?

ik heb ook een link:
Scheppingsheld ‘professor’ Walter Veith ziet ze vliegen

Walter Veith is een gerenommeerde wetenschapper, die in een jonge aarde en een zesdaagse schepping gelooft, jubelt de website van @DeSchepping.
Deze gratis film trok de afgelopen weken door het land.
De rolprent trok duizenden bezoekers die in conferentiecentra, theaters en bioscopen gratis naar de anti-evolutie film keken.
Veith is echter géén gerenommeerd wetenschapper.
Zelfs in eigen kring wordt met argusogen naar de man gekeken, wegens zijn wonderlijke ideeën.


http://www.staatgeschreven.nl/2012/03/2 ... e-vliegen/
Gebruikersavatar
Jerommel
Berichten: 11310
Lid geworden op: 10 mar 2013, 00:53
Man/Vrouw: M
Locatie: Den Haag

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door Jerommel »

callista schreef:
dergelijke verhalen [in steeds weer andere vorm] circuleren regelmatig op veel christelijke sites.
ivm bekeringen of met het zich keren tegen de evolutietheorie...zoals in dit geval
de ene keer is iemand een professor en dan weer een voormalig atheïst en meer van dat soort algemeenheden en blabla
hoe meer titels hoe geloofwaardiger denkt men dan in hun onnozelheid.
zeer ongeloofwaardig.
Heel fijn Callista.
Maar dan nu de INHOUD even bekijken, en WAT IS WAAR en WAT IS NIET WAAR.
't Is maar en tip hoor. ;)
die Veith is helemaal geen professor
Ja, dat is ie wel, maar dat doet er niks toe.
HEt gaat om de INHOUD
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzXkVr_R6Kg30l25sDsjipQRpUMQXVi9W
Gebruikersavatar
callista
Berichten: 31015
Lid geworden op: 18 mar 2013, 16:37
Man/Vrouw: V

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door callista »

Jerommel schreef:
callista schreef:
dergelijke verhalen [in steeds weer andere vorm] circuleren regelmatig op veel christelijke sites.
ivm bekeringen of met het zich keren tegen de evolutietheorie...zoals in dit geval
de ene keer is iemand een professor en dan weer een voormalig atheïst en meer van dat soort algemeenheden en blabla
hoe meer titels hoe geloofwaardiger denkt men dan in hun onnozelheid.
zeer ongeloofwaardig.
Heel fijn Callista.
Maar dan nu de INHOUD even bekijken, en WAT IS WAAR en WAT IS NIET WAAR.
't Is maar en tip hoor. ;)
die Veith is helemaal geen professor
Ja, dat is ie wel, maar dat doet er niks toe.
HEt gaat om de INHOUD
en die inhoud is crap en misleiding
Gebruikersavatar
Jerommel
Berichten: 11310
Lid geworden op: 10 mar 2013, 00:53
Man/Vrouw: M
Locatie: Den Haag

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door Jerommel »

Nee, die inhoud is niet crap, dat beweren sommigen alleen maar.

Kijk,het kan ook zo:
O ja? Waar doel je op, dat volgens jou (of wie je na praat) "crap" is?
Dan moet je met iets komen.
Maar is hier off-topic.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzXkVr_R6Kg30l25sDsjipQRpUMQXVi9W
Gebruikersavatar
callista
Berichten: 31015
Lid geworden op: 18 mar 2013, 16:37
Man/Vrouw: V

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door callista »

nog even een mededeling aan Nicodemus

je zegt alles altijd zo goed te lezen, maar ik begin daaraan te twijfelen, want je noemt Adimonis nog steeds een man.
maar zij is een vrouw.... :D
Gebruikersavatar
Jerommel
Berichten: 11310
Lid geworden op: 10 mar 2013, 00:53
Man/Vrouw: M
Locatie: Den Haag

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door Jerommel »

INHOUD
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzXkVr_R6Kg30l25sDsjipQRpUMQXVi9W
Gebruikersavatar
callista
Berichten: 31015
Lid geworden op: 18 mar 2013, 16:37
Man/Vrouw: V

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door callista »

Jerommel schreef:Nee, die inhoud is niet crap, dat beweren sommigen alleen maar.

Kijk,het kan ook zo:
O ja? Waar doel je op, dat volgens jou (of wie je na praat) "crap" is?
Dan moet je met iets komen.
Maar is hier off-topic.
ja, ik weet dat jij tegen evolutie bent en het ontkent, dus dat het jou aanspreekt verbaast mij niet.
maar je maakt mij niet wijs dat een gerenommeerde wetenschapper opeens in een 6 daagse schepping gaat geloven en de evolutietheorie - die bewezen is - terzijde schuift.
er zijn trouwens geen enkele wetenschappelijke zaken bekend inzake deze figuur....

hij is alleen van stal gehaald om het ZDA te promoten.
Gebruikersavatar
Jerommel
Berichten: 11310
Lid geworden op: 10 mar 2013, 00:53
Man/Vrouw: M
Locatie: Den Haag

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door Jerommel »

callista schreef:
Jerommel schreef:Nee, die inhoud is niet crap, dat beweren sommigen alleen maar.

Kijk,het kan ook zo:
O ja? Waar doel je op, dat volgens jou (of wie je na praat) "crap" is?
Dan moet je met iets komen.
Maar is hier off-topic.
ja, ik weet dat jij tegen evolutie bent
"Tegen"?
en het ontkent,
Maar weet je dan niet waarom ik het ontken?
Omdat het INHOUDELIJK geen steek houdt.
Waarom zou ik iets geloven dat aantoonbaar de plank mis slaat?
dus dat het jou aanspreekt verbaast mij niet.
Echter, dat baseer je op louter ad hominem argumentatie, dus wat is het waard?
maar je maakt mij niet wijs dat een gerenommeerde wetenschapper opeens in een 6 daagse schepping gaat geloven en de evolutietheorie - die bewezen is -
Nee Callista, nu moet je niet liegen, want het is niet bewezen.
Om jou te citeren: "dinosaurus >>> vogel".
Wat is ">>>" ???
Je hebt mutatie en selectie om dat "doel" (wat geen doel kan zijn zonder doelsteller) te bereiken.
Succes! :lol:
terzijde schuift.
op de INHOUD (of het gebrek er aan).
er zijn trouwens geen enkele wetenschappelijke zaken bekend inzake deze figuur....
Dus weet hij niet waar hij het over heeft?? Heeft er niets mee te maken.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzXkVr_R6Kg30l25sDsjipQRpUMQXVi9W
nicodemus zda
Berichten: 428
Lid geworden op: 05 jun 2013, 17:05
Man/Vrouw: M
Locatie: Gent België

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door nicodemus zda »

Hallo Callista,

Eerlijk gezegd, soms vraag ik me af, wat geloven of waarin geloven christenen, als ze menen 'één in Christus" te zijn.

Je schreef en beweerde:
dergelijke verhalen [in steeds weer andere vorm] circuleren regelmatig op veel christelijke sites.
ivm bekeringen of met het zich keren tegen de evolutietheorie...zoals in dit geval
de ene keer is iemand een professor en dan weer een voormalig atheïst en meer van dat soort algemeenheden en blabla
hoe meer titels hoe geloofwaardiger denkt men dan in hun onnozelheid.
zeer ongeloofwaardig.

die Veith is helemaal geen professor en valt onder types als Kent Hovind. ..
en is het toevallig dat die man, die hier genoemd wordt een timmerman is?

ik heb ook een link:
Scheppingsheld ‘professor’ Walter Veith ziet ze vliegen

Walter Veith is een gerenommeerde wetenschapper, die in een jonge aarde en een zesdaagse schepping gelooft, jubelt de website van @DeSchepping.
Deze gratis film trok de afgelopen weken door het land.
De rolprent trok duizenden bezoekers die in conferentiecentra, theaters en bioscopen gratis naar de anti-evolutie film keken.
Veith is echter géén gerenommeerd wetenschapper.
Zelfs in eigen kring wordt met argusogen naar de man gekeken, wegens zijn wonderlijke ideeën.

http://www.staatgeschreven.nl/2012/03/2 ... e-vliegen/
Hoe zeker ben je van je zaak, Callista?
Is het waar, wat de mensen beweren, via de door jou aangeduide link?
Is het juist wat jij beweert en bevestigd, van wat anderen zeggen?

Ben je heel zeker?

Nu, hier is het antwoord:

Je redeneringen en beweringen zijn onjuist en ver, ver benevens de waarheid omtrent de beweringen en "roddels" die over deze integere man, de wereld in worden gestuurd.
Ik snap niet dat je in die val trapt en niet eerst eens 'vakkundig' onderzoekt wie Prof Dr W. Veith werkelijk is (voor je zelf) voordat je iets hier te berde brengt!

Was en is Walter Veith een Hoogleraar Evolutietheorie en Bioloog?
Ja, bewijs: Nach der Promotion war Veith lange Zeit außerordentlicher Professor an der Universität Stellenbosch[/b] und hielt bis 1987 Vorlesungen in Zoologie. Anfang der 1980er-Jahre fand er, mittlerweile verheiratet, zum katholischen Glauben zurück, als sein kleiner Sohn ernstlich erkrankte und diese Erkrankung überlebte.[/b]

Professor Dr. W. Vieth was dus buitengewoon Hoogleraar aan de UNI Stellenbos in Zuid Afrika.

En wil je nu zijn hele profiel eens nalezen?
Ga je gang: http://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Veith

Adinomis fantaseerde van alles over Mw. E.G. White en de Advent gemeente, zonder kennis van zaken omtrent de historische feiten.
En nu lijkt het er op dat jij in die zelfde val trapt!

Je moet 1 Corinthiërs eens lezen, en kijken wat het schenden en zondigen tegen de Heilige Geest oplevert!

Hartelijke groet en vooral Gods zegen!
Gebruikersavatar
callista
Berichten: 31015
Lid geworden op: 18 mar 2013, 16:37
Man/Vrouw: V

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door callista »

@Nicodemus

waarom werd Veith beschuldigd van antisemitisme in 2012?

verder geeft hij nogal af op de RKK en beticht de Islam ervan te zijn ontstaan vanuit de RKK en beschrijft de overeenkomsten tussen deze twee en dat de Paus [Het Vaticaan] de antichrist is etc...enz....
en dat deze beide [RKK en de Islam] voortkomen uit het satanisme....
Maria wordt de Satan genoemd door hem.....

je kunt van alles vinden van de RKK, maar dit gaat toch wel heel erg ver.......

in mijn ogen een grote opruier en onruststoker.
hoezo integer?

lees hier de openbaringen van Veith...
http://www.wat-is-waarheid.info/video/islam.htm

om over de rest nog maar te zwijgen --de onzin over de evolutie o.a.
-de man is volkomen gehersenspoeld i.m.o.
ongetwijfeld heeft hij ook zijn goede kanten, maar ik kan ze niet ontdekken
nicodemus zda
Berichten: 428
Lid geworden op: 05 jun 2013, 17:05
Man/Vrouw: M
Locatie: Gent België

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door nicodemus zda »

Hallo Callista,

Je schreef:
waarom werd Veith beschuldigd van antisemitisme in 2012?
verder geeft hij nogal af op de RKK en beticht de Islam ervan te zijn ontstaan vanuit de RKK en beschrijft de overeenkomsten tussen deze twee en dat de Paus [Het Vaticaan] de antichrist is etc...enz....
en dat deze beide [RKK en de Islam] voortkomen uit het satanisme....
Maria wordt de Satan genoemd door hem.....

je kunt van alles vinden van de RKK, maar dit gaat toch wel heel erg ver.......
in mijn ogen een grote opruier en onruststoker.
hoezo integer?

lees hier de openbaringen van Veith...
http://www.wat-is-waarheid.info/video/islam.htm

om over de rest nog maar te zwijgen --de onzin over de evolutie o.a.
-de man is volkomen gehersenspoeld i.m.o.
ongetwijfeld heeft hij ook zijn goede kanten, maar ik kan ze niet ontdekken
Sorry, dat ik het moet zeggen Callista, met alle respect, maar je begrijpt het nog steeds niet!

Eerst beschuldig je Prof.Dr. W. Veith van het feit dat hij geen professor is, en nu kom je weer met allerlei zaken, die
gebaseerd zijn op sprookjes en met het doel, de reputatie van Walter te beschadigen.
Dat zijn we al, sinds 1843 gewend binnen de Advent gemeente. Niets nieuws eigenlijk! Hele volksstammen doen de hele dag niets anders, dan dat!
Wat een verspilling van hun (Genade-) tijd!

Aangaande de zaken m.b.t. het zogenaamde antisemitisme in 2012, is na een diepgaand onderzoek van de
Oostenrijkse Adventkerk bleek,dat het hier ging om een spraakverwarring.
Walter Veith is van oorsprong Duitstalig. Maar omdat hij al jaren in Zuid Afrika woont, is Engels zijn dagelijkse spreektaal geworden.

Tijdens een presentatie heeft hij een (uit het engels) vertaalde samenstelling van een gesproken tekst, verkeert aangegeven in het Duits.
Dus Callista zorg eerst eens dat je de feiten kent en dan pas oordeelt.
Je spreekt over een 'opruier en onruststoker'. Wat weet jij daar van? Hoe oordeel jij dat?
Je hebt al meermaals blijk gegeven van het feit dat je de zaken niet op juiste waarde kunt schatten.
Nu begin je weer een heel verhaal, dat kant noch wal raakt!
Bekijk alle presentaties eens die op Advent Media te vinden zijn. Dan kun je wellicht nog meer 'gal spuwen' op andere mensen,
maar vergeet daarbij dat je, jezelf te kort doet, omdat de 3 engelen van Openbaring 14 door mensen een waarschuwing aan de wereld moeten brengen, ik vraag me af, wat is jouw talent in die opdracht, die je
wellicht ooit hebt aangenomen.

Een goede raad en een aanmaning:
Efeze 5
1 Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft,
2 en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.
3 Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht – deze dingen horen niet bij heiligen. 4 Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast – spreek liever woorden van dank. 5 Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is – dat is allemaal afgoderijgeen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God. 6 Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn. 7 Gedraag u dus niet zoals zij, 8 want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. 9 Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. 10 Onderzoek wat de wil van de Heer is. 11 Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, 12 want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. 13 Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, 14 en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er:

‘Ontwaak uit uw slaap,

sta op uit de dood,

en Christus zal over u stralen.’

15 Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. 16 Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. 17 Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. 18 Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen 19 en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer 20 en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.

21 Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. 22 Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, 23 want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft. 24 En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen. 25 Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven 26 om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden 27 en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. 28 Zo moeten mannen hun vrouw liefhebben, als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. 29 Niemand haat ooit zijn eigen lichaam, integendeel: men voedt en verzorgt het, zoals Christus de kerk, 30 want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen. 31 ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn.’ 32 Dit mysterie is groot – en ik betrek het op Christus en de kerk. 33 Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf, en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man.


Als jij meent kritiek te moeten hebben op mensen, evangelisten of 'boodschappers' -hoe dan ook, hier is een lijstje: http://www.adventmedia.nl/index.php?opt ... t&Itemid=1
Misschien kun je dan nog eens al die andere sprekers "betrappen" op een foutje of een puntje waar ze -Bijbels- gezien in te kort schieten
Je bent te veel bezig met de zaken van beneden, maar Jezus leert ons bezig te moeten zijn met de dingen van boven.

Verder adviseer ik je met klem, eens ernstige studie te maken van Bijbelse waarheden.
In de Genade (tijd) geeft de Heer ons de mogelijkheid om onwaarheden te ontdekken en ons voor te bereiden op
Zijn komst en Hemelvaart naar een Hemels Jeruzalem.[/quote]

Waar leidt ongehoorzaamheid toe, Callista! Jezus zegt dat de meeste mensen, ook gelovigen, dode -levenden zijn.
Ze horen het Woord, maar passen het toe als wetten en geboden van mensen.
Weet jij wat het gevolg is?
Als Paulus hen dan al het oude afgenomen heeft, en hen voor alles wat nieuws gegeven heeft, dan roept hij op om de stad te verlaten. Zijn argument is het offer van Christus!!
“Wij hebben een altaar, waarvan zij, die de dienst voor de tabernakel verrichten, niet mogen eten. Want van de dieren, waarvan het bloed als zondoffer door de hogepriester in het heiligdom werd gebracht, werd het lichaam buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus, ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij derhalve tot Hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” Hebreeën 13: 11-14.
Toen de gemeente van Jeruzalem deze woorden gelezen had en al de vermaningen die er in gevlochten zijn, toen stond hen glashelder voor ogen wat zij te doen hadden. Niet meer naar de tempel, niet meer naar de priester, niet meer in de stad en zelfs het land konden zij verlaten. Weg van dat alles. Zij hadden een nieuwe almachtige priester, die dienst deed in het nieuwe heiligdom, het hemelse, volgens een nieuwe ordening, die van het onverwoestbare leven. Een nieuw verbond dat het geweten reinigde en een nieuwe stad en een nieuw vaderland.
De gemeente gaf het oude op en het nieuwe begon echt te functioneren. Maar wat de Hebreeënbrief betekende voor de gemeente in Jeruzalem juist voor de val van Jeruzalem, dat betekent zij ook voor ons juist voor de val, dat is het einde van de wereld. (Zie de ernstige waarschuwing van Openbaring 14:6-12)
Nadat Cestus om onverklaarbare redenen de stad verlaten had en de brief van Paulus aan de Hebreeën bestudeerd was, volgde de gemeente in Jeruzalem de waarschuwing van Jezus op en verliet de stad. In 70 na Christus, met Pasen, kwam Titus, legerde zich om de stad en één miljoen Joden uit de hele wereld die waren samengekomen in Jeruzalem, kwamen om. Maar geen enkele Christen kwam om.
De brief aan de Hebreeën was de volmaakte voorbereiding op de val van Jeruzalem.
Er zijn mensen, ook hier op Geloofsgesprek, die ons willen wijs maken dat het huidige natuurlijke Israël en haar hoofdstad Jeruzalem, weer een centrum zal (gaan) worden van een verzameling van "alle joden" uit de "gehele" wereld.
De geschiedenis herhaalt zich. Satan speelt weer het zelfde spelletje. Hij wil het Hemels Heiligdom weer terug brengen naar aarde.
Paulus waarschuwde al in zijn tijd, voor zo'n idee. Het staat er toch hé Callista!
Nu, de sprekers die ik heb aangeduid met de 'link' spreken allemaal over dat feit.

Hier nog eens een link: https://www.youtube.com/user/ChristianA ... eos?view=0
Een Engels-Duits-talige site. Kun je je hart ophalen en ook deze mensen betichten van allerlei zaken die, volgens jou, niet deugen.
Maar, gooit het kind niet weg met het badwater!

Hartelijke groet.
Gebruikersavatar
callista
Berichten: 31015
Lid geworden op: 18 mar 2013, 16:37
Man/Vrouw: V

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door callista »

nicodemus zda schreef:Hallo Callista,

Je schreef:
waarom werd Veith beschuldigd van antisemitisme in 2012?
verder geeft hij nogal af op de RKK en beticht de Islam ervan te zijn ontstaan vanuit de RKK en beschrijft de overeenkomsten tussen deze twee en dat de Paus [Het Vaticaan] de antichrist is etc...enz....
en dat deze beide [RKK en de Islam] voortkomen uit het satanisme....
Maria wordt de Satan genoemd door hem.....

je kunt van alles vinden van de RKK, maar dit gaat toch wel heel erg ver.......
in mijn ogen een grote opruier en onruststoker.
hoezo integer?

lees hier de openbaringen van Veith...
http://www.wat-is-waarheid.info/video/islam.htm

om over de rest nog maar te zwijgen --de onzin over de evolutie o.a.
-de man is volkomen gehersenspoeld i.m.o.
ongetwijfeld heeft hij ook zijn goede kanten, maar ik kan ze niet ontdekken
Sorry, dat ik het moet zeggen Callista, met alle respect, maar je begrijpt het nog steeds niet!

Eerst beschuldig je Prof.Dr. W. Veith van het feit dat hij geen professor is, en nu kom je weer met allerlei zaken, die
gebaseerd zijn op sprookjes en met het doel, de reputatie van Walter te beschadigen.
Dat zijn we al, sinds 1843 gewend binnen de Advent gemeente. Niets nieuws eigenlijk! Hele volksstammen doen de hele dag niets anders, dan dat!
Wat een verspilling van hun (Genade-) tijd!

kruip maar in de slachtofferrol.
Je hebt al meermaals blijk gegeven van het feit dat je de zaken niet op juiste waarde kunt schatten.
Nu begin je weer een heel verhaal, dat kant noch wal raakt!
ja, ik ben onnozel.... :cry:
Een goede raad en een aanmaning:
Efeze 5.......etc..

ik ben geen christen, dus je kunt je de moeite besparen, maar toch bedankt....
Je bent te veel bezig met de zaken van beneden, maar Jezus leert ons bezig te moeten zijn met de dingen van boven.
Kuitert zei het al: ''alles wat van boven komt komt van beneden'' en ik geeft hem gelijk.
voorbeelden genoeg om dit te staven.
Verder adviseer ik je met klem, eens ernstige studie te maken van Bijbelse waarheden.
In de Genade (tijd) geeft de Heer ons de mogelijkheid om onwaarheden te ontdekken en ons voor te bereiden op
Zijn komst en Hemelvaart naar een Hemels Jeruzalem.
zegt mij niets....

Waar leidt ongehoorzaamheid toe, Callista! Jezus zegt dat de meeste mensen, ook gelovigen, dode -levenden zijn.
Ze horen het Woord, maar passen het toe als wetten en geboden van mensen.
Weet jij wat het gevolg is?
ja, zal wel....
maakt me niet uit......ik laat me niet bang maken.

Er zijn mensen, ook hier op Geloofsgesprek, die ons willen wijs maken dat het huidige natuurlijke Israël en haar hoofdstad Jeruzalem, weer een centrum zal (gaan) worden van een verzameling van "alle joden" uit de "gehele" wereld.
De geschiedenis herhaalt zich. Satan speelt weer het zelfde spelletje. Hij wil het Hemels Heiligdom weer terug brengen naar aarde.
Paulus waarschuwde al in zijn tijd, voor zo'n idee. Het staat er toch hé Callista!

Nu, de sprekers die ik heb aangeduid met de 'link' spreken allemaal over dat feit.
er zijn mensen hier op Geloofsgesprek die een andere visie hebben dan jij en een andere uitleg van de Bijbel en daar schijn jij moeilijk mee overweg te kunnen.
en wat er staat zegt mij ook niets - dat zijn cirkelredeneringen...het staat in de Bijbel en daarom is het waar etc..
en geen feit........maar een visie van ZDA' en.

niks mis mee, iedereen mag er een eigen visie op na houden, maar ga niet beweren dat je als enige christelijke stroming de waarheid en wijsheid in pacht hebt.
als je zo redeneert komt het nogal sektarisch over.
Hartelijke groet.
ja, jij ook de groeten..... :lol:

het valt mij wel op dat je niet op de link ingaat die ik noemde.
http://www.wat-is-waarheid.info/video/islam.htm

en waar Walter [zo mag je hem kennelijk noemen :smile: ] de RKK en de Islam in één adem noemt en beschuldigt van Satanisme....zelfs voortgekomen uit het Satanisme en Maria de Satan is in vrouwelijke persoon.

wat vind je daar nu van?
kan dit zomaar?

als ik zulke verhalen hoor denk ik maar één ding:
anderen, die het niet met je eens zijn demoniseren om je eigen visie en religie kracht bij te zetten.....een zwaktebod dus.
dergelijke mensen luisteren ook niet naar anderen, maar horen alleen zichzelf en hebben maar één doel....anderen bekeren tot hun religie en visie als de enige juiste.
en zijn in wezen vervuld met haat en verblind.

anderen hun visie opdringen als de enige juiste.
maar oweee als ze zelf kritiek krijgen.

verder heb ik niets tegen de ZDA op zich [ik stem al jaren op Marianne Thieme] en ik kan me ook niet voorstellen dat iedereen daar zo obsessief bezig is met de eindtijd, de Wederkomst en het afgeven op anderen. daarom zie ik Waltertje ook als een exces ---vroeger zelf streng katholiek opgevoed en zich daar nu faliekant tegen keren.
zoals een exroker b.v.
dus misschien iemand die helemaal niet model staat voor alle ZDA' en, maar is geëscaleerd.
dat hoop ik tenminste.


maar ik laat het hierbij - Off topic

tenslotte gaat dit topic over het Bijbelboek Openbaring en niet over de 'Openbaring' van Veith of over de "Openbaring"van Callista... :mrgreen:

BOT maar weer.
nicodemus zda
Berichten: 428
Lid geworden op: 05 jun 2013, 17:05
Man/Vrouw: M
Locatie: Gent België

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door nicodemus zda »

Hallo Callista,

Dank voor je reactie!

Ik heb een aantal opmerkelijk zaken in je publicatie gevonden, die mij nopen je te zeggen, dat het geen werkelijk nut heeft, om op jouw aantijgingen en beweringen in te gaan.
Ik bedoel het niet onredelijk, maar ik zou slechts "water naar de zee doen dragen" en alleen maar "hete hoofden" en "koude harten" veroorzaken.
Feitelijk had ik wel een vermoeden dat je 'geen christen bent' en ik vraag me af, wat je zelf gelooft en vooral, waarin.

ik ben geen christen, dus je kunt je de moeite besparen, maar toch bedankt

Wellicht begrijp je mijn beweegredenen des te beter, als ik je de volgende tekst uit 1 Kor. voorhoudt:
18 De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. 19 Er staat namelijk geschreven: ‘Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal ik tenietdoen.’ 20 Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? 21 Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend, en hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. 22 De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, 23 maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. 24 Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, 25 want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.

26 Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. 27 Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; 28 wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. 29 Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. 30 Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost, 31 opdat het zal zijn zoals geschreven staat: ‘Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen.
Dat je dus niet kan begrijpen wat ik wezenlijk bedoel, blijkt ook uit je volgende reacties:
Kuitert zei het al: ''alles wat van boven komt komt van beneden'' en ik geeft hem gelijk.
voorbeelden genoeg om dit te staven.
Desondanks probeer ik je toch een oprecht advies te geven:
Verder adviseer ik je met klem, eens ernstige studie te maken van Bijbelse waarheden.
In de Genade (tijd) geeft de Heer ons de mogelijkheid om onwaarheden te ontdekken en ons voor te bereiden op
Zijn komst en Hemelvaart naar een Hemels Jeruzalem.
Jouw reactie:

zegt mij niets....

Ik kan dus gewoon niet met je verder!

Nog eens probeer ik je aandacht op te wekken:
Waar leidt ongehoorzaamheid toe, Callista! Jezus zegt dat de meeste mensen, ook gelovigen, dode -levenden zijn.
Ze horen het Woord, maar passen het toe als wetten en geboden van mensen.
Weet jij wat het gevolg is?

ja, zal wel....
maakt me niet uit......ik laat me niet bang maken
.

Tja, daar kan zelf de Allerhoogste god niet tegen op! Want Hij dwingt de mens niet, dus jou ook niet!
En dus ook ik dwing niemand het koninkrijk der Hemelen binnen!
Er zijn mensen, ook hier op Geloofsgesprek, die ons willen wijs maken dat het huidige natuurlijke Israël en haar hoofdstad Jeruzalem, weer een centrum zal (gaan) worden van een verzameling van "alle joden" uit de "gehele" wereld.
De geschiedenis herhaalt zich. Satan speelt weer het zelfde spelletje. Hij wil het Hemels Heiligdom weer terug brengen naar aarde.
Paulus waarschuwde al in zijn tijd, voor zo'n idee. Het staat er toch hé Callista!
Nu, de sprekers die ik heb aangeduid met de 'link' spreken allemaal over dat feit.

In dat licht heb je geconcludeerd;
er zijn mensen hier op Geloofsgesprek die een andere visie hebben dan jij en een andere uitleg van de Bijbel en daar schijn jij moeilijk mee overweg te kunnen.
en wat er staat zegt mij ook niets - dat zijn cirkelredeneringen...het staat in de Bijbel en daarom is het waar etc..
en geen feit........maar een visie van ZDA' en.
Ik denk dat je inzicht ook op dat punt niet geheel juist is. De visie die jij bij mij of (andere) ZDA ers te vinden is niet exclusief voor de ZDA.
Want Jezus toont ons dat Hij nog schapen heeft buiten de vertrouwde kring van leerlingen binnen de bestaande gemeenschappen.
Dus jij kunt de ZDA gemeenschap wel tot een exclusieve groep maken, zoals sommigen menen te moeten doen, , maar dat is geen Bijbels fundament.
Want het volk van de Allerhoogste god (uit alle taal, stam, natie en volk)heeft de Gave der profetie en het Getuigenis van Jezus.
Maar waaar van je hier nu zelf een voorbeeld van ziet is, dat de verdeeldheid "van binnen uit" komt. Dat gebeurde in de tijd van de Reformatie heel sterk.
Satan heerst, verdeelt en doet de gemeenschappen onderling verdelen, zelfs zijn eigen volk.

Je hebt aangegeven dat je je niet tot dat volk rekent, dus verbaas je niet!

Verder nog, zei je:

niks mis mee, iedereen mag er een eigen visie op na houden, maar ga niet beweren dat je als enige christelijke stroming de waarheid en wijsheid in pacht hebt.
als je zo redeneert komt het nogal sektarisch over.


Op het eerste oog, lijkt het dat je een punt hebt, want dat is jou conclusie, maar Jezus werd met Zijn gemeente ook tot een sekte gerekend.....
en waar beweer ik, dat ik de wijsheid in pacht heb? Je geeft aan een onjuist beeld van christenen te hebben en zeker de Plaats van Christus in het geheel.
Er is dus niets veranderd! Zo ging het in de tijd van Jezus ook (denk bijvoorbeeld aan de Rijke jongeling of Judas)
Of de Farizeeërs die zich voortdurend ongemakkelijk voelden in de nabijheid van Christus!

Alleen de Heilige Geest kan mensen overtuigen van wat hen bezig houdt, tot eer van Hem die zij menen te dienen.
Daartoe is de individuele mens (ook de christen niet) niet in staat.
Jezus wil dat mensen persoonlijk en op eigen inzicht, geleid door Gods Geest, een keuze leren maken, naar de essentie van hun innerlijke wezen.
De Bijbel zegt daar de volgenden zaken over:

-2 Corinthiërs 3: De Heilige Geest vernieuwd het beeld van de Allerhoogste in ons hart (zoals Hij dat ook deed bij Jezus)
-Johannes 3: De heilige Geest brengt de wedergeboorte tot stand;= een andere leefwijze aannemen dat in relatie is met Christus
-Johannes 14: De Heilige Geest is altijd bij ons, en Troost ons en helpt ons om moeilijke vragen en eerlijke antwoorden te geven en te begrijpen.
-Jesaja 8:20 De Waarheid waartoe de heilige Geest leidt is in harmonie met de Bijbel en het leven "in" Christus.
-Handelingen 1:8 De Heilige Geest leert ons van Christus te getuigen in relatie met Hemelse wetten
-Efeziërs 4: De Heilige Geest zal ons verlaten indien wij geen acht slaan op Zijn aanwezigheid als Hij ons van de Waarheid wil overtuigen.

Eventueel aanvullende Bijbelteksten: Galaten 5/Joël 2/Tess1 en Lucas 12

En nog één welgemeend advies:

Vecht niet tegen mensen; ook niet tegen gelovigen of andersdenkenden, want dat is niet Bijbels en niet in relatie tot Christus!

Efeze 6:10-20, Neem daarom de wapenrusting Gods aan


De geestelijke wapenrusting
10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. 11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. 14 Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, 15 de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; 16 neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; 17 en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. 18 En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; 19 ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, 20 waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken.

En je kunt dus uit bovenstaande tekst opmaken dat God volk een Geestelijk Israël is, waarvan de Hoeksteen (Jezus) de Waarlijke Israël is.
Want als de Allerhoogste god 'Geest' is, dan heeft ook Jezus die Geest en ook zijn Kinderen!

Hartelijke groet!
Gebruikersavatar
callista
Berichten: 31015
Lid geworden op: 18 mar 2013, 16:37
Man/Vrouw: V

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door callista »

@Nicodemus

en weer ga je niet in op wat "professor" Veith hier beweert:

http://www.wat-is-waarheid.info/video/islam.htm.

kan dit door de beugel?
ben je het hiermee eens?

verder hoef je geen poging te doen - ook al is het zeer waarschijnlijk goed bedoeld - om mij te bekeren of het Licht te tonen via allerlei Bijbelse teksten.....etc.
'dat zal je n.l. niet lukken. :smile:
en verder geloof ik ook niet in de duivel.
en dat gepraat over een geestelijke wapenuitrusting of een geestelijk Israël zeggen mij niets en daar wil ik ook niets van weten...

maar bedankt....
nicodemus zda
Berichten: 428
Lid geworden op: 05 jun 2013, 17:05
Man/Vrouw: M
Locatie: Gent België

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door nicodemus zda »

Hallo Callista,

Dank voor je antwoord! Ja, ik begrijp wat je bedoeld met je aanwijzing.
Je schreef:
@Nicodemus

en weer ga je niet in op wat "professor" Veith hier beweert:

http://www.wat-is-waarheid.info/video/islam.htm.

kan dit door de beugel?
ben je het hiermee eens?

verder hoef je geen poging te doen - ook al is het zeer waarschijnlijk goed bedoeld - om mij te bekeren of het Licht te tonen via allerlei Bijbelse teksten.....etc.
'dat zal je n.l. niet lukken.
en verder geloof ik ook niet in de duivel.
en dat gepraat over een geestelijke wapenuitrusting of een geestelijk Israël zeggen mij niets en daar wil ik ook niets van weten...

maar bedankt....
Nu, ik heb juist, aan hand van Bijbelse passages aangetoond dat het niet mijn bedoeling is om je "te bekeren", want dat kan alleen de Heilige Geest.
En bovendien is het zo dat eerst de mens, persoonlijk tot de overtuiging moet komen, om bereid te zijn de grondwet van de Allerhoogste god ( en dus de inwoning van Zijn Rijk) te aanvaarden en te leren onderhouden. De (Genade-) tijd die elk mens ontvangt is de enige periode dat de individu een keuze kan maken. voor- of tegen de Allerhoogste god.
Het is Jezus die ons innerlijke kan 'zien'. De grondwet van het Hemels Koninkrijk (dat dus een levend-geestelijke is) bepaald hoe ons 'loon' zal zijn.
Het is wel zo de mens die 'wetteloos is' kan niet op basis van de Gerechtigheid van Jezus "geoordeeld" worden.
De wetteloze oordeelt zichzelf! (tweede opstanding)

Islam, het kind van Rome.
Het ontstaan en de ware aard van de religie van de angst, die bekend staat als de Islam, is voor de grote massa met opzet in nevelen gehuld. In de mythe hierover die door duistere krachten in het Vaticaan welbewust in stand wordt gehouden is aan ene Mohammed een hoofdrol toegedacht. Dit stukje geschiedvervalsing (iets waaraan het Vaticaan zich overigens meer dan eens heeft schuldig gemaakt) dient slechts één doel en dat is de ware afkomst van de Islam verborgen te houden. De aard van dit systeem van onderdrukking kan als volgt worden samengevat: de Islam is niet een op zichzelf staande religie maar een militair systeem dat een religie van de angst toepast om een kadaverdiscipline af te dwingen.
In deze (Engelstalige) video, met als titel: The Islamic Connection, wordt door prof. Walter J. Veith uitgelegd waarom dit zo is en wordt eveneens de oorsprong van de Islam uit de doeken gedaan, waarbij hij de vele opvallende overeenkomsten aantoont met de Rooms Katholieke religie (die ook uit het Vaticaan is voortgekomen). Overeenkomsten die te talrijk zijn om toeval genoemd te kunnen worden. Een voorbeeld: is jou nooit de treffende gelijkenis opgevallen tussen de (vaak zwarte) kleding inclusief de verplichte hoofddoek van Moslimvrouwen in strenge Moslimlanden en het uniform van Roomse nonnen??
Prof. Walter J. Veith legt uit dat zowel de Rooms Katholieke religie als de religie van de Islam slechts dienen om de grote “domme” massa bezig te houden met een religie die gebruik maakt van precies dezelfde symbolen en begrippen die ook door de satanisten in deze wereld worden gebruikt. Uiteraard mogen die miljarden Rooms Katholieken en Moslims dat niet weten.
En daarom is dit een verhelderende lezing voor de oprechte zoeker die diep in zijn/haar hart allang aanvoelde dat hij/zij zich van jongs af aan door een dode religie heeft laten onderdrukken. Een religie die beslist niet is bedacht voor de geloofszekerheid van velen maar die als enige doel heeft: een leger voor de paus te rekruteren.
Een opmerkelijke bevestiging betreffende de manier waarop men dit laatste destijds dacht te regelen kwam ik tegen in een documentaire over de “heilige” oorlogen, die zowel door het Rooms Katholicisme als door de Islam zijn gevoerd. Het was een bijzonder opvallend detail dat de rol van het Vaticaan in het ontstaan van de Islam bevestigde. Er werd namelijk gemeld dat tijdens Mohammed's jonge jaren een roomse monnik had voorspeld dat Mohammed de laatste en ultieme profeet zou worden. Deze monnik had echter helemaal niets voorspeld, hij vertelde dit alleen maar omdat hij wist wat zijn superieuren met Mohammed van plan waren. Geen voorspelling dus maar veel meer een verspreking, waardoor de rol van Rome in het ontstaan van de Islam onbedoeld werd bevestigd. Het moge duidelijk zijn dat de “heilige” oorlogen van beide religies waarover de genoemde documentaire handelde totaal niets met heiligheid van doen hadden. Zowel de kruistochten van Rome als de vele wreedheden van de Islam komen beiden uit dezelfde bron voort: het satanisme.
Omdat Moslims opgroeien met het wereldbeeld dat er (alle andere religies even buiten beschouwing gelaten) in de wereld twee religieuze machtsblokken tegenover elkaar staan wordt hieronder met behulp van twee afbeeldingen de vertekende situatie plus de werkelijke situatie weergegeven
Nu Callista, op het eerste oog kan ik me in grote lijnen in die mening wel vinden.
Die relatie wordt wel door meer evangelisten en Bijbelonderzoekers gelegd, Walter Veith bezit daar niet de exclusiviteit van.
Om nog even terug te komen op zijn Hoogleraarschap (Professor) heeft Walter Veith liefst 5 belangrijke Britse onderscheidingen ontvangen voor zijn onderzoek, naar
de gevolgen van het gebruik van genotsmiddelen als suiker, melk en koffie in relatie tot het overlijden van mensen, in hun slaap.
Dat alles is terug te vinden in deze presentatie: http://www.adventmedia.nl/index.php?opt ... s&Itemid=1
Prof.Dr. Walter Veith is dus gewoon een Hoogleraar aan de Stellen Bosch UNI in Afrika.

Sommige Joden zien de Islam als "het Beest" (1e Beest) van Openbaring. In dat opzicht zien we ook daar een connectie tussen de RRK als politieke-economische Staat ( en niet als een gelovige gemeente)dat geheel juist is, zoals ook zij die connectie maken.
Graag wil ik je dan ook een presentatie voorhouden van Rico Cortes een (joodse) evangelist, die op exact dezelfde wijze als Walter Veith een uitleg geeft over de Islam, in relatie tot de RKK Staatl

http://yah-tube.com/videos/rico/Islam_1/

Blijkbaar laat de Allerhoogste god, naarmate de wederkomst dichter bij komt, de opmerkelijke aspecten van een Geestelijk denken inzake "Israël' en een Hemels Jeruzalem steeds meer doordringen
tot hen die, op bepaalde plaatsen en bepaalde gebieden, naar hun aard en hun (culturele) achtergrond, dezelfde profetische kaders van Openbaring en Daniël "zien", als dat Hij sindsdien 1843 is begonnen, na het einde
van het tijdperk van de 2300 avonden en morgens. Opmerkelijk daarbij is, dat de "Adventistische" lijn a.h.w. basis lijkt te zijn van al deze zaken.
Verder is opmerkelijk dat meerdere Joodse Schriftgeleerden van onze tijd (Rabbi's) gewag maken van de connectie tussen de Staatskerk Rome en de Islam.

Op het Tempelplein van Jeruzalem bevinden zich twee moskeeën, de Haram al-Aqua- en de Qubbat as-Sakhra, naarmate we meer te weten komen over Bijbelse profetieën, blijkt Daniël visioenen te hebben
gehad over deze "Gruwel der (geestelijke) verwoesting", zoals de Allerhoogste god zegt. Het bestaan van deze twee 'Tempels' der verwoesting zijn een doorn in het oog van de Joden.
Het toont tevens het doel van de Staatskerk van Rome; inname van Jeruzalem! Zo zijn er al verschillende Rooms Katholieke Kerken, die al eeuwen daar gevestigd zijn.
Een overzicht er van vindt je hier: http://www.take-a-trip.eu/nl/jeruzalem/ ... ie/kerken/ .
Heel bijzonder is dat de 'Kerk van alle Naties' zich op de Olijfberg bevindt, wat een 'toeval' dat hier de Olijfberg zo centraal staat. De "Gruwel der Verwoesting" ten voeten uit!
De Joods-christelijke schrijver P. Daniëls zegt over deze twee Moskeeën het volgende:

ik citeer uit zijn boekwerkje "Het Jeruzalem dilemma" blz 78

De moskeeën blijken een sleutelpositie te hebben in een keten van toenemend geweld en oorlogsperikelen.
De bouw er van blijkt in relatie te staan met de laatste verzen van het boek Daniël
;
8 Ik hoorde het, maar begreep het niet en zei: ‘Mijn heer, hoe zal dit alles aflopen?’ 9 Maar hij zei: ‘Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. 10 Velen zullen zich laten reinigen, zuiveren en louteren, maar de wettelozen zullen wetteloos handelen; en geen van de wettelozen zal het begrijpen, maar de verlichten zullen het wel begrijpen. 11 En vanaf het moment dat het dagelijks offer wordt afgeschaft en een verwoesting brengend afgodsbeeld is opgericht, zullen er twaalfhonderdnegentig dagen verstrijken. 12 Gelukkig is de mens die blijft wachten en dertienhonderdvijfendertig dagen bereikt. 13 Maar jij, ga het einde tegemoet. Je zult te ruste gaan en aan het einde van de dagen opstaan om je bestemming te bereiken.’

Alles wat afwijkt van de wetten van Gods rijk= wetteloosheid!
Op blz 81 zegt Daniëls:

ik citeer;

De Paus als hoofd van de RKK en de Kalief als gezagsdrager van de Islamitische wereld hebben beide anti-Joodse en antichristelijke tradities.
Beiden veranderden zij de Bijbel naar eigen inzicht En op grond daar van doen zij, wat recht is in eigen ogen en luisteren niet naar de stem van de Allerhoogste god.
Hun rijken zijn symbolische rijken, de benen van Satan ie er mee door de gehele wereld loopt. (zie de presentatie van Rico Cortes)
Tradities zijn geen voorbeeld in Christus.
Onderwerpen van Prof. W. Veith

http://www.adventmedia.nl/index.php?opt ... &Itemid=77


Hartelijke groet
Plaats reactie