Re: Bijbelboek Openbaring

Dit gedeelte is bedoeld voor bespreken van de Bijbel.
Moderatie: het moderatieteam
Forumregels
Richtlijnen subforum

Dit gedeelte is bedoeld voor het bespreken van de Bijbel.
Dit is het het subforum waar we gaan praten met de Bijbel opengeslagen.
We spreken over zaken steeds weer teruggrijpend op wat er staat in de Bijbel
en we proberen die bestuderend te doorvorsen en de bedoeling te zien en te gaan begrijpen.


(Niet de bedoeling is het dat iemand hier een soort cursus start.
Als men zoiets zou willen doen, dan dient eerst te worden overlegd met de crew.)


Moderatie: het moderatieteam
Special angel
Berichten: 1414
Lid geworden op: 02 jul 2013, 23:22
Man/Vrouw: V
Locatie: friesland

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door Special angel »

callista schreef:nog even een mededeling aan Nicodemus

je zegt alles altijd zo goed te lezen, maar ik begin daaraan te twijfelen, want je noemt Adimonis nog steeds een man.
maar zij is een vrouw.... :D
Hahahahaha dat dacht ik eerst ook maar ja eens krijg je het door he hihihi
Mijn Jezus houdt gewoon van jou zoals je bent! Kies dan wie gij dienen zult! Jezus maakt je vrij!
Piebe

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door Piebe »

Beste Nicodemus zda,

Uit het feit dat je Callista wilt winnen door haar bang te maken, concludeer ik dat jij evenals de persoon naar wie je je vernoemde nog geen geschikte leraar (Joh 3,10) van Israël bent.

'Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want de vrees heeft pijn, en die vreest, is niet volmaakt in de liefde.' (1 Joh 4,8)

Lieve Callista, neem de preek van Nicodemus maar met een flinke korrel zout, want een ieder die je bang probeert te maken is in geen positie om met de lessenaar te zwaaien. Wij proberen namelijk nooit iemand door angst te interesseren voor onze zaak, want angst is een slechte raadgever.
Piebe

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door Piebe »

Special angel schreef:
callista schreef:nog even een mededeling aan Nicodemus

je zegt alles altijd zo goed te lezen, maar ik begin daaraan te twijfelen, want je noemt Adimonis nog steeds een man.
maar zij is een vrouw.... :D
Hahahahaha dat dacht ik eerst ook maar ja eens krijg je het door he hihihi
Dat het allemaal wat trager gaat is zeker een teken dat de Geest lankmoedig is. :lol:
Special angel
Berichten: 1414
Lid geworden op: 02 jul 2013, 23:22
Man/Vrouw: V
Locatie: friesland

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door Special angel »

Als ik een hele lange lap tekst zie zoals hieronder dan sla ik het meteen over. Beetje jammer voor de schrijver maar ik ben wel eerlijk. Ik weet niet hoe anderen hier over denken ?
Mijn Jezus houdt gewoon van jou zoals je bent! Kies dan wie gij dienen zult! Jezus maakt je vrij!
Gebruikersavatar
Jerommel
Berichten: 11310
Lid geworden op: 10 mar 2013, 00:53
Man/Vrouw: M
Locatie: Den Haag

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door Jerommel »

Grote lappen tekst zijn inderdaad onaantrekkelijk voor ons ongeduldige hedendaagse wezens, in een haastige (oppervlakkige) wereld...
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzXkVr_R6Kg30l25sDsjipQRpUMQXVi9W
Gebruikersavatar
Adinomis
Berichten: 2496
Lid geworden op: 05 mar 2013, 17:49
Man/Vrouw: V

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door Adinomis »

Special angel schreef:Als ik een hele lange lap tekst zie zoals hieronder dan sla ik het meteen over. Beetje jammer voor de schrijver maar ik ben wel eerlijk. Ik weet niet hoe anderen hier over denken ?
Het ligt eraan. Als er geschreven wordt over iets wat je erg interesseert dan lees ik het wel.
Maar veel "lange lappen" leg ik ook naast me neer, vooral als het steeds op hetzelfde uitkomt.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
nicodemus zda
Berichten: 428
Lid geworden op: 05 jun 2013, 17:05
Man/Vrouw: M
Locatie: Gent België

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door nicodemus zda »

Hallo Callista,

Je schreef:
je zegt alles altijd zo goed te lezen, maar ik begin daaraan te twijfelen, want je noemt Adimonis nog steeds een man.
maar zij is een vrouw.... :D
Inderdaad, maar ja... ik ben er inmiddels wel achter.
Maar dat is geen punt hoor! Er is al genoeg te doen over "vrouwen in de kerk en politiek", in Nederland.
Maar de Bijbel geeft ook aan vrouwen, de ruimte. Want er zijn ook profetessen!

Hartelijke groet
nicodemus zda
Berichten: 428
Lid geworden op: 05 jun 2013, 17:05
Man/Vrouw: M
Locatie: Gent België

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door nicodemus zda »

Hallo Piebe,

Je schreef:
Als ik een hele lange lap tekst zie zoals hieronder dan sla ik het meteen over. Beetje jammer voor de schrijver maar ik ben wel eerlijk. Ik weet niet hoe anderen hier over denken ?
Ik begrijp het helemaal, tegen een vreemde niet gezegd, maar ik lees die lange lappen juist wel, want het gaat er om wat de (oprechte) schrijver er mee bedoeld.
Dat beetje tijd wat we hebben, kunnen we goed gebruiken, om in (de) eeuwigheid verlost te zijn.
Het is maar goed dat de Allerhoogste god nooit 'moe' wordt, anders had hij het met de mens, allang opgegeven, denk ik.
En dat zou niet de eerste keer zijn, als Hij dat ooit eens gezegd zou hebben! (tegen Mozes bijvoorbeeld)
Maar aan Zijn geduld komt wel een eind!

Hartelijke groet
Laura
Berichten: 436
Lid geworden op: 25 mar 2021, 15:02
Man/Vrouw: V

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door Laura »

nicodemus zda schreef:
15 aug 2013, 19:37

Zeventig weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. En in die zeventig zou de
- overtreding afgesloten worden,
-de zonde verzegeld worden,
-de ongerechtigheid verzoend worden,
- een eeuwige gerechtigheid aangebracht worden,
-het gezicht en de profeet verzegeld worden,
-de heiligheid der heiligheden gezalfd worden.
Dit zijn de dingen die plaatsvonden door Jezus.

En op 14 mei 1948 werd officieel de staat Israël weer uitgeroepen. De vijgenboomgeneratie! Aanstaande 14 mei bestaat de staat Israël 73 jaar. Een Bijbelse generatie duurt 70 tot maximaal 80 jaar (Psalm 90). Dus de laatste 7 jaar van de grote verdrukking gaan in. Gisteren is weer een Israëlisch schip getorpedeerd door Iran. In Matteüs 24 zegt de Here Jezus:


1 En Jezus ging uit en vertrok van den tempel; en Zijn discipelen kwamen bij Hem, om Hem de gebouwen des tempels te tonen.
2 En Jezus zeide tot hen: Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg Ik: Hier zal niet een steen op den anderen steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden.
3 En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld?
4 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide.
5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.
6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.
7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.
8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.
9 Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.

10 En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten.
11 En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden.
12 En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden.
13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

14 En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.
15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)
16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen;
17 Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen;
18 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen.
19 Maar wee den bevruchten, en den zogenden vrouwen in die dagen!
20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat.
21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.
22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.
23 Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet.
24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.
25 Ziet, Ik heb het u voorzegd!
26 Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit; Ziet, hij is in de binnenkameren; gelooft het niet.
27 Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen.
28 Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden.
29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.
30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.
31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve.
32 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.
33 Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur.

34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.
35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.
36 Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.
37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.
38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging;
39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.
40 Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden.
41 Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden.
42 Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal.

43 Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had, in welke nachtwake de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven.
44 Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.
45 Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, denwelken zijn heer over zijn dienstboden gesteld heeft, om hunlieder hun voedsel te geven ter rechter tijd?
46 Zalig is die dienstknecht, welken zijn heer, komende, zal vinden alzo doende.
47 Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen.
48 Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen: Mijn heer vertoeft te komen;
49 En zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan, en te eten en te drinken met de dronkaards;
50 Zo zal de heer van dezen dienstknecht komen ten dage, in welken hij hem niet verwacht, en ter ure, die hij niet weet;
51 En zal hem afscheiden, en zijn deel zetten met de geveinsden; daar zal wening zijn en knersing der tanden.
Biker2
Berichten: 115
Lid geworden op: 10 dec 2017, 12:27
Man/Vrouw: M
Locatie: Klein Karoo, ZA

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door Biker2 »

Jerommel schreef:
25 aug 2013, 14:49
Grote lappen tekst zijn inderdaad onaantrekkelijk voor ons ongeduldige hedendaagse wezens, in een haastige (oppervlakkige) wereld...
De hedendaagse geest is verslaafd geraakt aan een hoge dosis opeenvolging van prikkels, een lang stuk is te saai, het gaat te langzaam, dan haken we al gauw af.
peda
Berichten: 13226
Lid geworden op: 08 apr 2016, 09:51
Man/Vrouw: M

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door peda »

Biker2 schreef:
18 apr 2021, 13:17
Jerommel schreef:
25 aug 2013, 14:49
Grote lappen tekst zijn inderdaad onaantrekkelijk voor ons ongeduldige hedendaagse wezens, in een haastige (oppervlakkige) wereld...
De hedendaagse geest is verslaafd geraakt aan een hoge dosis opeenvolging van prikkels, een lang stuk is te saai, het gaat te langzaam, dan haken we al gauw af.
Inderdaad bij mij gaat het om de essentie. Een paar wezenlijke woorden die de rode draad goed typeren en de eventuele verschillen in opvatting in een paar zinnen helder maken. Eindeloos gekissebis over uitermate gedetailleerde likdoorn problemen heeft bij mij geen voorkeur, maar niet iedereen tikt op dezelfde wijze. Kleuring.
Gebruikersavatar
Petra
Berichten: 4446
Lid geworden op: 07 nov 2019, 02:55
Man/Vrouw: V
Locatie: Hanoi

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door Petra »

peda schreef:
18 apr 2021, 13:22
Biker2 schreef:
18 apr 2021, 13:17
Jerommel schreef:
25 aug 2013, 14:49
Grote lappen tekst zijn inderdaad onaantrekkelijk voor ons ongeduldige hedendaagse wezens, in een haastige (oppervlakkige) wereld...
De hedendaagse geest is verslaafd geraakt aan een hoge dosis opeenvolging van prikkels, een lang stuk is te saai, het gaat te langzaam, dan haken we al gauw af.
Inderdaad bij mij gaat het om de essentie. Een paar wezenlijke woorden die de rode draad goed typeren en de eventuele verschillen in opvatting in een paar zinnen helder maken. Eindeloos gekissebis over uitermate gedetailleerde likdoorn problemen heeft bij mij geen voorkeur, maar niet iedereen tikt op dezelfde wijze. Kleuring.
Maar om de essentie weer te geven zul je die wel zelf moeten snappen.
Kijk alleen maar op fora en je ziet hoe vaak er slecht begrijpend gelezen wordt, en iets totaal anders opgevat dan bedoeld.
Ik ben blij dat ik de mensen die beweren dat ze essentie weergeven en er volledig naast zitten niet de kost hoef te geven. :roll:
En dan heb ik het alleen nog maar over elkaars reacties begrijpend lezen, hoe vaak ik niet iemand gelezen heb die schreef 'ik begrijp je" maar vervolgens een compleet andere invulling weergaf dan bedoeld. Oh la la.
Pakken we de Bijbel erbij dan wordt het een nog grotere warboel. Ik kan alle stromingen nog amper uit elkaar houden laat staan alle persoonlijke kleuringen.

Overigens.. houd ik ook van goed doordachte lappen tekst waar aandacht en moeite in gestopt is.
Nooit te oud om te leren met gedachten te jongleren
@Possibilianism: comfortable with multiple ideas
peda
Berichten: 13226
Lid geworden op: 08 apr 2016, 09:51
Man/Vrouw: M

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door peda »

Petra schreef:
20 apr 2021, 03:21

Pakken we de Bijbel erbij dan wordt het een nog grotere warboel. Ik kan alle stromingen nog amper uit elkaar houden laat staan alle persoonlijke kleuringen.
Dat klopt inderdaad, maar de "' warboel "' komt ook omdat er heel veel aandacht uitgaat naar "" details "".
Zo hecht een Jehovah Getuige weer aandacht aan niet verjaardag vieren, voor een ander boeit het thema verjaardagen God van geen kant. Of er wordt enorm veel aandacht besteed aan de situatie rond "" dopen " en zo kun je duizenden items opvoeren die voor de ene stroming enorm van betekenis zijn in de relatie met God terwijl dat bij een andere stroming volledig oninteressant is. Kijk ook naar het omgaan met de openbaring van Johannes, voor de ene stroming staat het onder de top tien van de meest belangrijke geloofsitems, een andere stroming heeft het er nooit over en laat het over aan God. Inderdaad alle kleuren van de regenboog.
Gebruikersavatar
Petra
Berichten: 4446
Lid geworden op: 07 nov 2019, 02:55
Man/Vrouw: V
Locatie: Hanoi

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door Petra »

peda schreef:
20 apr 2021, 10:49
Petra schreef:
20 apr 2021, 03:21

Pakken we de Bijbel erbij dan wordt het een nog grotere warboel. Ik kan alle stromingen nog amper uit elkaar houden laat staan alle persoonlijke kleuringen.
Dat klopt inderdaad, maar de "' warboel "' komt ook omdat er heel veel aandacht uitgaat naar "" details "".
Je zou ook kunnen stellen dat het zo'n warboel is omdat er zoveel aandacht was/is voor details. Daar zijn immers al die vele vele vele stromingen door ontstaan.
Het strategisch overzicht mist.
Of dat nou door Gods gebrekkige communicatie komt of omdat mensen slechte verstaanders zijn maakt daarvoor niet uit.
Nooit te oud om te leren met gedachten te jongleren
@Possibilianism: comfortable with multiple ideas
Plaats reactie