Opstanding uit de dood in het OT.

Benieuwd naar wat anderen denken en geloven? Christen of niet, bespreek het hier.
Moderatie: het moderatieteam
Forumregels
hier
> > Lees de regels goed door! In dit subforum geldt een strikt moderatiebeleid.
Wie zich niet aan de bedoeling van het subforum houdt, mag hier niet meer posten.


Moderatie: het moderatieteam
Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 17937
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Opstanding uit de dood in het OT.

Bericht door Piebe Paulusma »

Toen Christus mens was bestond er geen eensgezindheid onder het jodendom betreffende de opstanding. De sadduceeërs geloofden niet in de opstanding en de farizeeërs wel (Hand. 23:8). Kennelijk waren beide interpretaties mogelijk aangezien zij uit dezelfde boekrollen lazen. Ik ga daar verder niet dieper op in dan te zeggen dat ik betreffende de opstanding het standpunt van de farizeeërs volg.

De definitie van opstaan in dit topic is doodgaan en weer levend worden. We hebben het nu dus niet over de geestelijke opstanding, alhoewel ik eventuele voorbeelden daarvan wel toelaat in dit topic. Ik zal zelf het spits afbijten met Sadrach, Mesach en Abed-nego. Zij werden in een oven van vuur gegooid en kwamen er weer levend uit. Niemand overleeft een dergelijke vlammenzee dus stonden ze op uit de dood.
Daniël 3 schreef:14 Nebukadnézar antwoordde en zeide tot hen: Is het met opzet, Sadrach, Mesach en Abed-nego, dat gijlieden mijn goden niet eert en het gouden beeld dat ik opgericht heb, niet aanbidt?
15 Nu dan, zo gijlieden gereed zijt, dat gij ten tijde als gij horen zult het geluid des hoorns, der pijp, der citer, der vedel, der psalters en des akkoordgezangs en allerlei soort der muziek, nedervalt en aanbidt het beeld dat ik gemaakt heb, zo is het wel; maar zo gijlieden het niet aanbidt, te zelver ure zult gijlieden geworpen worden in het midden van den oven des brandenden vuurs; en wie is de God Die ulieden uit mijn handen verlossen zou?
16 Sadrach, Mesach en Abed-nego antwoordden en zeiden tot den koning Nebukadnézar: Wij hebben niet van node u op deze zaak te antwoorden.
17 Zal het zo zijn, onze God Dien wij eren, is machtig ons te verlossen uit den oven des brandenden vuurs, en Hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen.
18 Maar zo niet, u zij bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen eren, noch het gouden beeld dat gij hebt opgericht, zullen aanbidden.
19 Toen werd Nebukadnézar vol grimmigheid, en de gedaante zijns aangezichts veranderde tegen Sadrach, Mesach en Abed-nego; hij antwoordde en zeide dat men den oven zevenmaal meer heet maken zou dan men dien pleegt heet te maken.
20 En tot de sterkste mannen van kracht die in zijn heir waren, zeide hij dat zij Sadrach, Mesach en Abed-nego binden zouden, om te werpen in den oven des brandenden vuurs.
21 Toen werden die mannen gebonden in hun mantels, hun broeken en hun hoeden en hun andere klederen, en zij wierpen hen in het midden van den oven des brandenden vuurs.
22 Daarom dan, dewijl het woord des konings aandreef en de oven zeer heet was, zo hebben de vonken des vuurs die mannen die Sadrach, Mesach en Abed-nego opgeheven hadden, gedood.
23 Maar als die drie mannen, Sadrach, Mesach en Abed-nego, in het midden van den oven des brandenden vuurs, gebonden zijnde, gevallen waren,
24 Toen ontzette zich de koning Nebukadnézar, en hij stond op inderhaast, antwoordde en zeide tot zijn raadsheren: Hebben wij niet drie mannen in het midden des vuurs, gebonden zijnde, geworpen? Zij antwoordden en zeiden tot den koning: Het is gewis, o koning.
25 Hij antwoordde en zeide: Zie, ik zie vier mannen los wandelende in het midden des vuurs, en er is geen verderf aan hen; en de gedaante des vierden is gelijk eens zoons der goden.
26 Toen naderde Nebukadnézar tot de deur van den oven des brandenden vuurs, antwoordde en sprak: Gij Sadrach, Mesach en Abed-nego, gij knechten des allerhoogsten Gods, gaat uit en komt hier. Toen gingen Sadrach, Mesach en Abed-nego uit het midden des vuurs.
Jona zat drie dagen en drie nachten in de buik van een vis (Jona 1:17) hetgeen Mattheus op de mensenzoon betrekt (Matth. 12:40) en diens dood en opstanding. Drie dagen en drie nachten zonder zuurstof overleeft niemand, dus ook Jona stond op uit de dood.

Het opstaan uit de dood is duidelijk een oudtestamentisch fenomeen. Derhalve het offeren van mensen ook, want de schrijvers van het NT betitelen de dood en opstanding van Christus als een mensoffer.

Aangezien niet iedereen unaniem is over dat de opstanding een oudtestamentisch concept is, denk ik dat dit wel interessante kost kan zijn voor een discussie. Eens of oneens. En waarom?
Wat de vos niet weet, weet de haas ook niet.

Martha
Berichten: 499
Lid geworden op: 31 jul 2018, 22:29
Man/Vrouw: V

Re: Opstanding uit de dood in het OT.

Bericht door Martha »

Goedenavond meneer Paulusma,

Als ik het goed begrijp vraagt u om voorbeelden uit het Oude Testament, waaruit blijkt dat men in de Opstanding geloofde.

Nu doet zich het verschijnsel voor dat zowel de Joodse als de Protestantse canon van het Oude Testament niet overeenkomen met de Rooms Katholieke. Het geloof in de Opstanding was ten tijde van het Oude Testament al zo groot, dat sommige gelovigen de marteldood aanvaardden en vrijlating weigerden met de ogen gericht op de Opstanding. Een voorbeeld vindt u in 2 Makkabeeën. Om wat overtypwerk te besparen een citaat met wat uitleg:
In de Protestantse Bijbel vind je enkele voorbeelden van vrouwen die hun dode terugkrijgen door de opstanding. Je vind er Elia die de zoon van de weduwe van Zarfath opwekt in 1 Kon. 17, en zijn opvolger Elisa wekt de zoon van Sunamitische vrouw op in 2 Kon. 4, maar één ding zul je er nooit vinden, nergens in het Protestantse Oude Testament van Genesis tot Maleachi, vind je iemand die gemarteld wordt en vrijlating weigert omwille van een betere opstanding. Wanneer je dat wilt vinden moet je kijken in het Katholieke Oude Testament – in de deutero-canonieken boeken die Maarten Luther uit zijn Bijbel gesneden heeft.

Het verhaal staat in 2 Makkabeën 7, waar we lezen dat gedurende de Makkabese vervolging ”Toen liet hij hen geheel verminkt, maar nog levend, naar het vuur brengen, en in de pan braden. Maar terwijl een zware damp uit de pan opwalmde, wakkerden ze elkaar nog aan, om met hun moeder heldhaftig te sterven. Ze riepen: God de Heer ziet het, en zal zich over ons zeker ontfermen, …. Toen de eerste op deze wijze de geest had gegeven, bracht men de tweede op de folterplaats…. En op het laatste ogenblik riep hij nog: Ontaarde booswicht; ge ontneemt ons wel het tijdelijke leven, maar de Koning der wereld zal ons, die voor zijn wetten sterven, opwekken tot de verrijzenis van het eeuwig leven!“ (2 Mak. 7: 5-9).

Een voor een sterven de zonen, terwijl ze belijden dat ze gerechtvaardigd zullen worden in de opstanding. “Maar ook de moeder heeft recht op onze bewondering, en haar nagedachtenis verdient in ere te blijven. Want ofschoon zij op één dag haar zeven zonen zag sterven, hielt zij moedig stand, omdat zij op de Heer vertrouwde. Met een edele overtuiging had zij een ieder van hen in hun moedertaal vermaand;……[zeggend] Ik weet niet, hoe gij in mijn schoot werd gevormd; want niet ik heb u adem en leven geschonken, of in één van u het groeien geleid. Neen, het was de Schepper der wereld; Hij bewerkt het ontstaan van de mens, zoals Hij van alles de oorsprong bedenkt. Hij zal u dus in zijn barmhartigheid weer adem schenken en leven, nu gij uit eerbied voor zijn wetten uzelf niet ontziet!” terwijl ze tegen de laatste zegt, “Wees dus niet bang voor dien beul, maar toon, dat ge uw broers waardig zijt; aanvaard de dood, opdat ik je met de broer op de dag van erbarming terug mag krijgen” (2 Mak. 7: 20-23, 29).

Dit is slechts een voorbeeld uit het Nieuwe Testament waar verwezen wordt naar de deutero-canonieken. Het was dus ten volle gerechtvaardigd dat de eerste Christenen deze boeken aanvaarden als de Schrift, want de apostelen gaven hen deze boeken niet alleen in handen bij hun wereldevangelisatie, maar ze verwezen er in het Nieuwe Testament ook naar, als voorbeelden om na te volgen.


http://verbond.blogspot.com/2010/08/ver ... nieke.html
Leest u vooral even verder aldaar. En schaft u zich een volledige, dus Katholieke, Bijbel aan. 8-) :flower1:

ericjan
Berichten: 5479
Lid geworden op: 11 feb 2014, 19:08
Man/Vrouw: M

Re: Opstanding uit de dood in het OT.

Bericht door ericjan »

Piebe Paulusma schreef:
07 okt 2018, 12:08
Toen Christus mens was bestond er geen eensgezindheid onder het jodendom betreffende de opstanding. De sadduceeërs geloofden niet in de opstanding en de farizeeërs wel (Hand. 23:8). Kennelijk waren beide interpretaties mogelijk aangezien zij uit dezelfde boekrollen lazen. Ik ga daar verder niet dieper op in dan te zeggen dat ik betreffende de opstanding het standpunt van de farizeeërs volg.
Net als in ons christendom, waar eveneens verschil van mening is over de vraag of een christen direct na het overlijden de hemel ingaat of dat deze dood blijft tot Yeshua wederkomt en er een opstanding zou plaatsvinden.

De verwarring hierover ontstaat wederom doordat wij christenen genegen zijn om alles in de Schrift toe te eigenen, ook waar dit niet het geval is.
De opstanding uit de doden is voor de Joden,
Een christen zal zich na het overlijden bij Yeshua mogen voegen.

Dat heeft alles te maken met de eerste en tweede dood.
In veel christelijke theologie wordt de dood op 1 onterechte hoop geworpen, terwijl de Schrift duidelijk is over een eerste en een tweede dood.
2 Timoteüs 3:16 & Johannes 5:47 inzake G'd Zijn onfeilbare Woord in de Schrift en Christenen.

Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 17937
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: Opstanding uit de dood in het OT.

Bericht door Piebe Paulusma »

@ Anja,

Ik gebruikte een katholieke vertaling tot de KBS die van hun site afhaalde. Hardware Bijbels vind ik als naslagwerken niet ideaal, dus roei ik met de riemen die ik heb. Ook vind ik het prima dat jij met voorbeelden uit een katholieke Bijbel komt. Maar wat heeft dat met het topic te maken?
Wat de vos niet weet, weet de haas ook niet.

ericjan
Berichten: 5479
Lid geworden op: 11 feb 2014, 19:08
Man/Vrouw: M

Re: Opstanding uit de dood in het OT.

Bericht door ericjan »

Zowel de Farizeeën als de Sadduceeën werden veelvuldig door Jezus terechtgewezen. Reden is dat beide takken politiek met religie vermengden. Dat gaat niet samen, je kunt geen 2 Heren dienen. We zien dat ook verkeerd gaan in het Christendom en politiek, met name in het verleden bij de RKK maar ook het Engelse Anglicaanse Kerk. Wellicht de beste les die wij kunnen leren van de Farizeeën en de Sadduceeën is dat we niet zoals hen moeten zijn. Anders dan de Sadduceeën moeten wij alles geloven wat de Bijbel zegt, inclusief de wonderbaarlijke dingen en het leven na de dood. Anders dan de Farizeeën mogen we tradities en overdracht niet hetzelfde gezag toekennen als de Schrift, en we mogen niet toestaan dat onze relatie met God zich beperkt tot een wettische lijst van regels en rituelen.

Yeshua had voornamelijk kritiek op beide kampen vanwege het niet woordelijk nemen van de Schrift en het niet geloven in wonderen door G'd gedaan. We zien deze klassieke fouten helaas wederom terug in het christendom.
2 Timoteüs 3:16 & Johannes 5:47 inzake G'd Zijn onfeilbare Woord in de Schrift en Christenen.

coby
Berichten: 6612
Lid geworden op: 01 nov 2013, 23:44
Man/Vrouw: V

Re: Opstanding uit de dood in het OT.

Bericht door coby »

Piebe Paulusma schreef:
07 okt 2018, 12:08
Toen Christus mens was bestond er geen eensgezindheid onder het jodendom betreffende de opstanding. De sadduceeërs geloofden niet in de opstanding en de farizeeërs wel (Hand. 23:8). Kennelijk waren beide interpretaties mogelijk aangezien zij uit dezelfde boekrollen lazen. Ik ga daar verder niet dieper op in dan te zeggen dat ik betreffende de opstanding het standpunt van de farizeeërs volg.

De definitie van opstaan in dit topic is doodgaan en weer levend worden. We hebben het nu dus niet over de geestelijke opstanding, alhoewel ik eventuele voorbeelden daarvan wel toelaat in dit topic. Ik zal zelf het spits afbijten met Sadrach, Mesach en Abed-nego. Zij werden in een oven van vuur gegooid en kwamen er weer levend uit. Niemand overleeft een dergelijke vlammenzee dus stonden ze op uit de dood.
Daniël 3 schreef:14 Nebukadnézar antwoordde en zeide tot hen: Is het met opzet, Sadrach, Mesach en Abed-nego, dat gijlieden mijn goden niet eert en het gouden beeld dat ik opgericht heb, niet aanbidt?
15 Nu dan, zo gijlieden gereed zijt, dat gij ten tijde als gij horen zult het geluid des hoorns, der pijp, der citer, der vedel, der psalters en des akkoordgezangs en allerlei soort der muziek, nedervalt en aanbidt het beeld dat ik gemaakt heb, zo is het wel; maar zo gijlieden het niet aanbidt, te zelver ure zult gijlieden geworpen worden in het midden van den oven des brandenden vuurs; en wie is de God Die ulieden uit mijn handen verlossen zou?
16 Sadrach, Mesach en Abed-nego antwoordden en zeiden tot den koning Nebukadnézar: Wij hebben niet van node u op deze zaak te antwoorden.
17 Zal het zo zijn, onze God Dien wij eren, is machtig ons te verlossen uit den oven des brandenden vuurs, en Hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen.
18 Maar zo niet, u zij bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen eren, noch het gouden beeld dat gij hebt opgericht, zullen aanbidden.
19 Toen werd Nebukadnézar vol grimmigheid, en de gedaante zijns aangezichts veranderde tegen Sadrach, Mesach en Abed-nego; hij antwoordde en zeide dat men den oven zevenmaal meer heet maken zou dan men dien pleegt heet te maken.
20 En tot de sterkste mannen van kracht die in zijn heir waren, zeide hij dat zij Sadrach, Mesach en Abed-nego binden zouden, om te werpen in den oven des brandenden vuurs.
21 Toen werden die mannen gebonden in hun mantels, hun broeken en hun hoeden en hun andere klederen, en zij wierpen hen in het midden van den oven des brandenden vuurs.
22 Daarom dan, dewijl het woord des konings aandreef en de oven zeer heet was, zo hebben de vonken des vuurs die mannen die Sadrach, Mesach en Abed-nego opgeheven hadden, gedood.
23 Maar als die drie mannen, Sadrach, Mesach en Abed-nego, in het midden van den oven des brandenden vuurs, gebonden zijnde, gevallen waren,
24 Toen ontzette zich de koning Nebukadnézar, en hij stond op inderhaast, antwoordde en zeide tot zijn raadsheren: Hebben wij niet drie mannen in het midden des vuurs, gebonden zijnde, geworpen? Zij antwoordden en zeiden tot den koning: Het is gewis, o koning.
25 Hij antwoordde en zeide: Zie, ik zie vier mannen los wandelende in het midden des vuurs, en er is geen verderf aan hen; en de gedaante des vierden is gelijk eens zoons der goden.
26 Toen naderde Nebukadnézar tot de deur van den oven des brandenden vuurs, antwoordde en sprak: Gij Sadrach, Mesach en Abed-nego, gij knechten des allerhoogsten Gods, gaat uit en komt hier. Toen gingen Sadrach, Mesach en Abed-nego uit het midden des vuurs.
Jona zat drie dagen en drie nachten in de buik van een vis (Jona 1:17) hetgeen Mattheus op de mensenzoon betrekt (Matth. 12:40) en diens dood en opstanding. Drie dagen en drie nachten zonder zuurstof overleeft niemand, dus ook Jona stond op uit de dood.

Het opstaan uit de dood is duidelijk een oudtestamentisch fenomeen. Derhalve het offeren van mensen ook, want de schrijvers van het NT betitelen de dood en opstanding van Christus als een mensoffer.

Aangezien niet iedereen unaniem is over dat de opstanding een oudtestamentisch concept is, denk ik dat dit wel interessante kost kan zijn voor een discussie. Eens of oneens. En waarom?
Eens. Alhoewel een kinderbijbel het niet zegt, was Jona dood in die vis. Die man die begraven werd bij Elia stond ook op uit de dood.

Gebruikersavatar
callista
Berichten: 25836
Lid geworden op: 18 mar 2013, 16:37
Man/Vrouw: V

Re: Opstanding uit de dood in het OT.

Bericht door callista »

Er is nog nooit iemand letterlijk opgestaan uit de dood...niet na een aantal dagen en ook niet na een kortere tijd
Als er in de Bijbel wordt gesproken over opstaan uit de dood heeft dat altijd een geestelijke betekenis....wakker worden en tot andere inzichten komen...tot bewustwording en verlichting

Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 17937
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: Opstanding uit de dood in het OT.

Bericht door Piebe Paulusma »

callista schreef:
09 okt 2018, 14:11
Er is nog nooit iemand letterlijk opgestaan uit de dood...niet na een aantal dagen en ook niet na een kortere tijd
Als er in de Bijbel wordt gesproken over opstaan uit de dood heeft dat altijd een geestelijke betekenis....wakker worden en tot andere inzichten komen...tot bewustwording en verlichting
Dus je verwerpt de geciteerde passage uit Daniel begrijp ik?
Wat de vos niet weet, weet de haas ook niet.

Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 17937
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: Opstanding uit de dood in het OT.

Bericht door Piebe Paulusma »

coby schreef:
09 okt 2018, 14:06
Eens. Alhoewel een kinderbijbel het niet zegt, was Jona dood in die vis. Die man die begraven werd bij Elia stond ook op uit de dood.
Welke man was dat?
Wat de vos niet weet, weet de haas ook niet.

Gebruikersavatar
callista
Berichten: 25836
Lid geworden op: 18 mar 2013, 16:37
Man/Vrouw: V

Re: Opstanding uit de dood in het OT.

Bericht door callista »

Piebe Paulusma schreef:
09 okt 2018, 14:17
callista schreef:
09 okt 2018, 14:11
Er is nog nooit iemand letterlijk opgestaan uit de dood...niet na een aantal dagen en ook niet na een kortere tijd
Als er in de Bijbel wordt gesproken over opstaan uit de dood heeft dat altijd een geestelijke betekenis....wakker worden en tot andere inzichten komen...tot bewustwording en verlichting
Dus je verwerpt de geciteerde passage uit Daniel begrijp ik?
Ik denk zelf na....

Gebruikersavatar
Martine
Berichten: 5405
Lid geworden op: 24 jan 2014, 14:32
Man/Vrouw: V

Re: Opstanding uit de dood in het OT.

Bericht door Martine »

callista schreef:
09 okt 2018, 14:11
Er is nog nooit iemand letterlijk opgestaan uit de dood...niet na een aantal dagen en ook niet na een kortere tijd
Als er in de Bijbel wordt gesproken over opstaan uit de dood heeft dat altijd een geestelijke betekenis....wakker worden en tot andere inzichten komen...tot bewustwording en verlichting
Duidelijker kon ik het niet zeggen. ;)
Je kunt niet dieper vallen dan in Gods handen,
in Hem zijn wij geborgen.

ericjan
Berichten: 5479
Lid geworden op: 11 feb 2014, 19:08
Man/Vrouw: M

Re: Opstanding uit de dood in het OT.

Bericht door ericjan »

Piebe Paulusma schreef:
09 okt 2018, 14:17
callista schreef:
09 okt 2018, 14:11
Er is nog nooit iemand letterlijk opgestaan uit de dood...niet na een aantal dagen en ook niet na een kortere tijd
Als er in de Bijbel wordt gesproken over opstaan uit de dood heeft dat altijd een geestelijke betekenis....wakker worden en tot andere inzichten komen...tot bewustwording en verlichting
Dus je verwerpt de geciteerde passage uit Daniel begrijp ik?
veel christenen vergeten dat G'd via de Profeet Elisa ook veel wonderen deed, waaronder mensen oplaten staan uit de dood.
Daadwerkelijk en niet geestelijk.

32 En toen Elisa bij het huis kwam, zie, de jongen was dood, neergelegd op zijn bed.
33 Hij ging naar binnen, sloot de deur achter hen beiden en bad tot de HEERE.
34 Vervolgens ging hij op het kind liggen, legde zijn mond op diens mond, zijn ogen op diens ogen en zijn handen op diens handen. Hij strekte zich over hem uit en het lichaam van het kind werd warm.
35 Toen kwam hij terug en liep in het huis heen en weer. Hij ging weer naar boven en strekte zich over hem uit. Toen niesde de jongen tot zevenmaal toe; daarna deed de jongen zijn ogen open.

2 Koningen 4
2 Timoteüs 3:16 & Johannes 5:47 inzake G'd Zijn onfeilbare Woord in de Schrift en Christenen.

Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 17937
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: Opstanding uit de dood in het OT.

Bericht door Piebe Paulusma »

Martine schreef:
09 okt 2018, 14:35
callista schreef:
09 okt 2018, 14:11
Er is nog nooit iemand letterlijk opgestaan uit de dood...niet na een aantal dagen en ook niet na een kortere tijd
Als er in de Bijbel wordt gesproken over opstaan uit de dood heeft dat altijd een geestelijke betekenis....wakker worden en tot andere inzichten komen...tot bewustwording en verlichting
Duidelijker kon ik het niet zeggen. ;)
Een christen die niet gelooft dat Jezus fysiek is opgestaan zal flink moeten krassen in de Bijbel...
Wat de vos niet weet, weet de haas ook niet.

Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 17937
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: Opstanding uit de dood in het OT.

Bericht door Piebe Paulusma »

ericjan schreef:
09 okt 2018, 14:40
Piebe Paulusma schreef:
09 okt 2018, 14:17
callista schreef:
09 okt 2018, 14:11
Er is nog nooit iemand letterlijk opgestaan uit de dood...niet na een aantal dagen en ook niet na een kortere tijd
Als er in de Bijbel wordt gesproken over opstaan uit de dood heeft dat altijd een geestelijke betekenis....wakker worden en tot andere inzichten komen...tot bewustwording en verlichting
Dus je verwerpt de geciteerde passage uit Daniel begrijp ik?
veel christenen vergeten dat G'd via de Profeet Elisa ook veel wonderen deed, waaronder mensen oplaten staan uit de dood.
Daadwerkelijk en niet geestelijk.

32 En toen Elisa bij het huis kwam, zie, de jongen was dood, neergelegd op zijn bed.
33 Hij ging naar binnen, sloot de deur achter hen beiden en bad tot de HEERE.
34 Vervolgens ging hij op het kind liggen, legde zijn mond op diens mond, zijn ogen op diens ogen en zijn handen op diens handen. Hij strekte zich over hem uit en het lichaam van het kind werd warm.
35 Toen kwam hij terug en liep in het huis heen en weer. Hij ging weer naar boven en strekte zich over hem uit. Toen niesde de jongen tot zevenmaal toe; daarna deed de jongen zijn ogen open.

2 Koningen 4
Ja dat is een heel duidelijk voorbeeld van een fysieke opstanding uit de dood, dank!
Wat de vos niet weet, weet de haas ook niet.

HJW
Berichten: 2744
Lid geworden op: 09 aug 2016, 19:44
Man/Vrouw: M

Re: Opstanding uit de dood in het OT.

Bericht door HJW »

callista schreef:
09 okt 2018, 14:11
Er is nog nooit iemand letterlijk opgestaan uit de dood...niet na een aantal dagen en ook niet na een kortere tijd
Als er in de Bijbel wordt gesproken over opstaan uit de dood heeft dat altijd een geestelijke betekenis....wakker worden en tot andere inzichten komen...tot bewustwording en verlichting
Klopt. Verschil tussen vleselijk en geestelijk lezen.

Maar als een ander in de fysieke opstandig gelooft en het helpt die persoon om een goed mens te zijn en die persoon heeft er houvast aan en geniet ervan..........wie ben ik dan om te zeggen dat hij dat niet mag geloven ?
Ik vind het prima als iemand vleselijk leest, zoals de term is.
Laatst gewijzigd door HJW op 09 okt 2018, 15:00, 2 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 17937
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: Opstanding uit de dood in het OT.

Bericht door Piebe Paulusma »

HJW schreef:
09 okt 2018, 14:56
callista schreef:
09 okt 2018, 14:11
Er is nog nooit iemand letterlijk opgestaan uit de dood...niet na een aantal dagen en ook niet na een kortere tijd
Als er in de Bijbel wordt gesproken over opstaan uit de dood heeft dat altijd een geestelijke betekenis....wakker worden en tot andere inzichten komen...tot bewustwording en verlichting
Klopt. Verschil tussen vleselijk en geestelijk lezen.
Ja jij leest vleselijk want het vlees kan Gode niet behagen en wij lezen wat er staat.
Wat de vos niet weet, weet de haas ook niet.

HJW
Berichten: 2744
Lid geworden op: 09 aug 2016, 19:44
Man/Vrouw: M

Re: Opstanding uit de dood in het OT.

Bericht door HJW »

Piebe Paulusma schreef:
09 okt 2018, 14:58
Ja jij leest vleselijk want het vlees kan Gode niet behagen en wij lezen wat er staat.
Ik vind het prima dat jij het leest zoals jij het leest.
Mij trekt de andere visie veel meer aan. Het is anders, niet beter of slechter.
Een ieder gaat daarin zijn eigen weg.

Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 17937
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: Opstanding uit de dood in het OT.

Bericht door Piebe Paulusma »

HJW schreef:
09 okt 2018, 15:01
Piebe Paulusma schreef:
09 okt 2018, 14:58
Ja jij leest vleselijk want het vlees kan Gode niet behagen en wij lezen wat er staat.
Ik vind het prima dat jij het leest zoals jij het leest.
Mij trekt de andere visie veel meer aan. Het is anders, niet beter of slechter.
Een ieder gaat daarin zijn eigen weg.
Dat off topic gezeur van jou over wat beter of slechter is ben ik wel klaar mee. Kun je misschien ophouden mijn topics te vervuilen met je nietszeggende bijdragen? Dank je!

Er is hier een aantal passages uit het OT geciteerd waarin duidelijk staat dat mensen fysiek uit de dood zijn opgestaan. Het over die passages hebben is het doel van mijn topic.
Wat de vos niet weet, weet de haas ook niet.

HJW
Berichten: 2744
Lid geworden op: 09 aug 2016, 19:44
Man/Vrouw: M

Re: Opstanding uit de dood in het OT.

Bericht door HJW »

Piebe Paulusma schreef:
09 okt 2018, 15:09
Dat off topic gezeur van jou over wat beter of slechter is ben ik wel klaar mee. Kun je misschien ophouden mijn topics te vervuilen met je nietszeggende bijdragen? Dank je!
Grappig.......er zijn een aantal mensen die hetzelfde beweren en zelfs met de bewering kwamen. En dan heb je er geen moeite mee.......dan leidt het blijkbaar niet tot vervuiling.
Er is hier een aantal passages uit het OT geciteerd waarin duidelijk staat dat mensen fysiek uit de dood zijn opgestaan. Het over die passages hebben is het doel van mijn topic.
Martine en Callista........niet Piebes topic vervuilen !!

Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 17937
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: Opstanding uit de dood in het OT.

Bericht door Piebe Paulusma »

Kom je aandacht tekort of zo? Ga een ander vervelen!

@ Trajecto, dit topic mag wel dicht.
Wat de vos niet weet, weet de haas ook niet.

HJW
Berichten: 2744
Lid geworden op: 09 aug 2016, 19:44
Man/Vrouw: M

Re: Opstanding uit de dood in het OT.

Bericht door HJW »

Piebe Paulusma schreef:
09 okt 2018, 15:22
Kom je aandacht tekort of zo? Ga een ander vervelen!

@ Trajecto, dit topic mag wel dicht.
Je zou ook gewoon eerlijk kunnen zijn.

Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 17937
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: Opstanding uit de dood in het OT.

Bericht door Piebe Paulusma »

HJW schreef:
09 okt 2018, 15:29
Piebe Paulusma schreef:
09 okt 2018, 15:22
Kom je aandacht tekort of zo? Ga een ander vervelen!

@ Trajecto, dit topic mag wel dicht.
Je zou ook gewoon eerlijk kunnen zijn.
Begin dan eens met lezen wat er in de citaten staat. Ik vraag niet of je ze onderschrijft, maar wél dat er gerespecteerd wordt wat er in staat. Dit omdat anders de discussie onmogelijk wordt die ik hier probeer te voeren.
Wat de vos niet weet, weet de haas ook niet.

HJW
Berichten: 2744
Lid geworden op: 09 aug 2016, 19:44
Man/Vrouw: M

Re: Opstanding uit de dood in het OT.

Bericht door HJW »

Piebe Paulusma schreef:
09 okt 2018, 15:35
Begin dan eens met lezen wat er in de citaten staat. Ik vraag niet of je ze onderschrijft, maar wél dat er gerespecteerd wordt wat er in staat. Dit omdat anders de discussie onmogelijk wordt die ik hier probeer te voeren.
Punt is dat er drie mensen iets zeggen, alle drie hetzelfde. Bij twee maak je daar geen probleem van, bij de derde word je weer eens boos.
Ik geef juist expliciet aan dat ik het prima vind dat je het letterlijk leest, de andere twee geven dat niet aan. En dan reageer je geïrriteerd op degene die aangeeft dat die het prima vind.
Als je niet wilt dat er gesproken wordt over het al dan niet fysieke van de opstanding.....prima. Maar spreek dan alle drie de personen aan die iets anders aangeven.
Dan ben je in ieder geval consequent.

Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 17937
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: Opstanding uit de dood in het OT.

Bericht door Piebe Paulusma »

HJW schreef:
09 okt 2018, 15:40
Piebe Paulusma schreef:
09 okt 2018, 15:35
Begin dan eens met lezen wat er in de citaten staat. Ik vraag niet of je ze onderschrijft, maar wél dat er gerespecteerd wordt wat er in staat. Dit omdat anders de discussie onmogelijk wordt die ik hier probeer te voeren.
Punt is dat er drie mensen iets zeggen, alle drie hetzelfde. Bij twee maak je daar geen probleem van, bij de derde word je weer eens boos.
Ik geef juist expliciet aan dat ik het prima vind dat je het letterlijk leest, de andere twee geven dat niet aan. En dan reageer je geïrriteerd op degene die aangeeft dat die het prima vind.
Als je niet wilt dat er gesproken wordt over het al dan niet fysieke van de opstanding.....prima. Maar spreek dan alle drie de personen aan die iets anders aangeven.
Dan ben je in ieder geval consequent.
Ik heb ze beide aangesproken, waarop Callista zei dat ze zelf nadenkt en dus het citaat verwerpt. Dat respecteer ik en vandaar ook geen reactie meer van mijn kant. Op een reactie van Martine wacht ik nog en tot die tijd heeft het weinig zin te speculeren.

Als je nou eerst eens goed las wat er gezegd is, dan hoefde je me ook niet te ergeren.
Wat de vos niet weet, weet de haas ook niet.

HJW
Berichten: 2744
Lid geworden op: 09 aug 2016, 19:44
Man/Vrouw: M

Re: Opstanding uit de dood in het OT.

Bericht door HJW »

Piebe Paulusma schreef:
09 okt 2018, 15:49
Ik heb ze beide aangesproken, waarop Callista zei dat ze zelf nadenkt en dus het citaat verwerpt. Dat respecteer ik en vandaar ook geen reactie meer van mijn kant. Op een reactie van Martine wacht ik nog en tot die tijd heeft het weinig zin te speculeren.
Wat een leuterverhaal. Maar dat wet je zelf ook wel.
Je kiest er dus voor om niet eerlijk te zijn.

Plaats reactie