Gebeden en hymnen tot de heilige Geest

Gebruikersavatar
Uranopolitis
Berichten: 787
Lid geworden op: 08 jul 2020, 19:56
Man/Vrouw: M
Locatie: Noord-Brabant
Contacteer:

Gebeden en hymnen tot de heilige Geest

Bericht door Uranopolitis »

Gebeden en lofprijzingen van de Heilige Geest, de derde Persoon van de Heilige Drie-eenheid. Vergeet daarbij niet dat het gebed tot één Persoon van de Drie-ene Godheid is het gebed ook tot twee andere, want we aanbidden elk Goddelijke Hypostase niet apart van de andere twee, want de drie zijn één. Daarom vind je hier ook gebeden tot andere Goddelijke personen. Ik opende dit thema omdat ik het jammer vind dat we aan de Heilige Geest geen of weinig persoonlijke aandacht besteden in onze gebeden.

"Hemelse Koning, Trooster, Geest der waarheid,
Die alom tegenwoordig zijt, en alles vervult,
Schatkamer van het goede, en Schenker van het leven,
kom en verblijf in ons, reinig ons van alle smet, en red onze zielen, o Goede."

Komt gelovigen om de nederdaling van de Heilige Geest te vieren. Van de boezem van de Vader is Hij uitgestort over de apostelen, Hij heeft de hele aarde bedekt met de kennis van God, Hij heeft de levendmakende genade van adoptie en de hemelse heerlijkheid waardig gemaakt, hen die zich tot Hem haasten met een zuiver hart, want Hij heiligt en maakt goddelijk hen die uitroepen:
Heilige Geest, de Trooster, kom en verblijf in ons!

De heldere koren van de apostelen bezingen onophoudelijk in de hemel de heerlijkheid van de Heilige Geest, bron van leven en van onstoffelijke heerlijkheid. We verheerlijken U ook met hen, Geest van goedheid, voor al Uw gunsten geopenbaard en verborgen, en nederig smeken we U om ons te bedekken met Uw gezegende schaduw: Kom, ware licht en vreugde van de ziel.
Kom, wolk die dauw en onuitsprekelijke schoonheid brengt.
Kom om onze lof als geurige wierook te aanvaarden.
Kom, Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen.
Kom om ons het geluk van Uw uitstorting te laten proeven.
Kom om ons te verblijden met de overvloed van Uw gaven.
Kom, eeuwige Zon die zonder ondergang kent, om Uw verblijf in ons te vestigen.
Heilige Geest, Trooster, kom en verblijf in ons.

Afbeelding

Onder het verschijnen van tongen van vuur, in lichte en machtige adem, daalde de Heilige Geest neer op de apostelen, vreugde brengend. Toen, gehuld in Zijn vlam, riepen de oude vissers de hele wereld in de Kerk van de Messias, terwijl ze vreugdevol tegenslagen op het land en op zee doorstonden, zonder angst de gewelddadige dood trotserend. En over de hele aarde wordt de boodschap van hun hymne van goddelijke lof verspreid: Halleluja!

Beker die vuur en dauw uitstort op de apostelen in de bovenkamer van Sion, we zingen tot U, we zegenen U, God de Heilige Geest! Giet ook over ons de beker van Uw wijsheid uit:

Kom, heiligmaker en beschermer van de Kerk.
Kom, om Uw gelovigen één hart en één ziel te geven.
Kom, om onze vroomheid te ontvlammen die steriel en bevroren is.
Kom, om de duisternis van atheïsme en goddeloosheid te verstrooien die zich over de aarde verspreid.
Kom, en laat ons proeven dat U goed bent.
Kom, om de wereld te leiden op de weg van het juiste leven.
Kom, om ons de hele waarheid te leren.
Kom, ontoegankelijke wijsheid en red ons door de wegen die U bekend zijn.
Heilige Geest, Trooster, kom en verblijf in ons.

Afbeelding

O immense diepte van mysterie! God de Geest ongenaakbaar, Schepper van het universum met de Vader en het Woord, Gij hebt de schoonheid van de hemelse en engelen orden gemaakt; in de pracht van Uw glorie hebt Gij de koren van de schitterende sterren in het bestaan geroepen. Door vlees en geest te verenigen in een wonderbaarlijke eenheid, hebt Gij de mensheid geschapen. Daarom allen die adem hebben verheffen deze lof tot U: Halleluja!

Alfa en Omega, het begin en het einde, hebt Gij, de Eeuwige Geest, door de oneindige kracht van de wind die in wonderlijke cirkels over de wateren vloog, leven gegeven aan iedereen en aan alles. Uit Uw levenschenkende adem voortgekomen, rees de onuitsprekelijke schoonheid van de oorspronkelijke schepping op uit de onpeilbare diepte. Daarom zeggen wij tot U:

Kom tot ons, o meest wijze Maker van de wereld.
Kom, Gij Die groot zijt in de kleine bloem als in de ster aan de hemel.
Kom, onuitsprekelijke diversiteit en eeuwige schoonheid.
Kom, verlicht de sombere chaos van mijn ziel.
Kom, Gij die door elke adem in de hemel en op aarde geprezen wordt.
Kom om mijn arme bestaan te transformeren met Uw scheppende kracht.
Kom, leer mij Uw wil te doen.
Kom, maak in ons een nieuwe schepping in de Messias.
Heilige Geest, Trooster, kom en verblijf in ons!

Ongrijpbare Geest van alle goedheid! Gij hebt de meest zuivere Maagd Maria bekleed met de oogverblindende ontoegankelijke pracht van Uw Goddelijkheid, waardoor zij de Moeder van God het Woord is geworden, de Koningin van de Engelen, het heil van de mensen. Gij vult de profeten en apostelen met bovennatuurlijke kracht. Gij verwondt hun harten met hemelse schoonheid, doordrenkt hun woorden met een brandende passie die de mens voor God vangt. Gij bekeert de allergrootste zondaars, die vol vurigheid en vurige ijver zingen: Halleluja!

Door de Heilige Geest leeft elke ziel, en in het laatste uur van onze eeuw, die het eerste van de komende eeuw zal zijn, zullen alle schepselen door Zijn kracht opstaan om de opstanding binnen te gaan. O Trooster vol goedheid, wek ons dan op uit onze graven, niet om veroordeeld te worden maar om ons te verheugen met alle heiligen en onze naasten:

Kom om ons te bevrijden van de geestelijke dood.
Kom in het uur van onze dood en verzadig ons met het Lichaam en Bloed van de Verlosser Christus.
Kom om ons een zachte dood te schenken met een zuiver geweten.
Kom om ons ontwaken uit de dood helder te maken.
Kom om ons waardig te maken om met vreugde de dageraad van de eeuwigheid te aanschouwen.
Kom om ons de zonen van onvergankelijkheid te maken.
Kom als een zon om onze onsterfelijke lichamen te verlichten.
Heilige Geest, Trooster, kom en verblijf in ons.

Nadat we Uw stem tot ons hebben horen zeggen: "Indien iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken", smeken wij U, o Zoon van God, bedaar onze dorst naar geestelijk leven; geef ons het levende water van Uw Heilige Geest, die één van wezen is met U. Stort de vloed van genade over ons uit, opdat wij, altijd verfrist, met liefde mogen uitroepen: Halleluja!

Eeuwige en overvloedige geest, onvergankelijk en ongeschapen, bescherming van de rechtvaardigen en reiniging van zondaars, bevrijd ons van elke onreine daad, opdat het licht van Uw genade in ons niet uitdooft, die tot U zingen:

Kom, Gij goede, om ons berouw en tranen te schenken.
Kom om ons de aanbidding van de Vader in Geest en waarheid te leren.
Kom, verheven waarheid, om de twijfels van ons zwakke begrip weg te nemen.
Kom, schatkamer van goede dingen, om ons de schat van armoede van geest te geven.
Kom, Gever van het leven, om Uw uitgeputte schepsel weer fris te maken.
Kom, eeuwig licht, om spoken en verschrikkingen te verdrijven.
Kom, vreugde zonder einde, opdat voorbijgaande smarten worden vergeten.
Kom, niet verouderende leven, en neem de verleidingen van deze korte eeuw van ons weg.
Кom en maak het opgedroogde land van onze zielen vruchtbaar.
Heilige Geest, Trooster, kom en verblijf in ons!

Verheug je, dochter van het licht, Sion, onze heilige moeder! Versier uzelf, onvergelijkelijke bruid, o Universele Kerk van Christus, schitterend met licht als het uitspansel! Op u rust de Heilige Geest, Die zwakheden geneest, voltooit wat ontbreekt, leven geeft aan de doden en tot eeuwig leven leidt allen die waardig en terecht uitroepen: Halleluja!

'In de wereld zult u verdrukking hebben', zei de Heer. Waar zullen we dan troost vinden, wie zal ons troosten? O Heilige Geest, U bent het Die ons lijden zult verzachten! Bemiddel voor ons met onuitsprekelijke zuchten en verlicht de harten van hen die U smeken:

Kom, zoete frisheid van hen die lijden onder het gewicht van lasten.
Kom, Gij die met gevangenen praat en de steun van de vervolgden bent.
Kom om de zwakken en verlatenen te steunen.
Kom, heb medelijden met de slachtoffers van ellende en honger.
Kom om de hartstochten van onze ziel en van ons lichaam te helen.
Kom om hen te bezoeken die dorsten naar Uw pracht.
Kom om betekenis te geven aan onze beproevingen met de hoop op eeuwige vreugde.
Heilige Geest, Trooster, kom en verblijf in ons!

“Wie lastert tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze wereld, noch in de toekomende!” zegt de Heer. Laten we, bij het horen van deze vreselijke verklaring, vrezen om veroordeeld te worden met hen die tegen U en tegen God in opstand komen. O Heilige Geest, sta niet toe dat ons hart kwaadaardige woorden accepteert. Onthoud iedereen die dwaalt van schisma, ketterij en atheïsme en maak hen waardig om in de boezem van de Kerk der eerstgeborenen te zingen in de eeuwen der eeuwen: Halleluja!

Toen de Heilige Geest van Saul vertrok, maakten angst en ontmoediging zich van hem meester en raakte hij in wanhoop. Zo voel ik ook in tijden van ontmoediging en hardheid hoe ver ik van Uw licht verwijderd ben. Help mij U zonder vrees aan te roepen, tot troost van mijn ziel, tot U om mijn lafheid weg te ruimen.

Kom dan, verwerp me niet voor mijn gemompel en mijn ongeduld.
Kom, vernietig de complotten van de duistere geesten die mij proberen lastig te vallen en te buigen.
Kom, kalmeer de verraderlijke storm van angst en ergernis.
Kom, kalmeer hen die door tegenslagen van het leven zijn verbitterd.
Kom, verlicht ons hart op de dag van woede en toorn.
Kom, troost hen die gebogen zijn onder het gewicht van het kruis.
Kom, leg een berouwvolle geest in ons, opdat wij met geduld onze zielen kunnen behouden.
Heilige Geest, Trooster, kom en verblijf in ons.

Red ons, o hemelse Vader! Geestelijk zijn we arm en ziek, blind en naakt. Geef ons van Uw goud dat het vuur heeft gezuiverd. Bedek de schaamte van onze naaktheid met een wit kleed. Genees onze ogen door ze te zalven met Uw balsem. Moge de genade van de levengevende Heilige Geest neerdalen in de onzuivere vaten van onze ziel en ons hernieuwen om te zingen: Halleluja!

Zoals de toren van Babel, zo zal de welvaart van de wereld instorten. Ellendig zijn alle plannen van mensen! Het is goed voor mij dat Gij mij hebt vernederd, want in mijn zonden en in mijn herhaalde valpartijen, hebt Gij mij mijn zwakheid en waardeloosheid getoond. Zonder U kunnen we niets doen; het is door Uw genade dat we hopen gered te worden.

Kom daarom, Gij bent de enige Die het leven met wijsheid vestigt.
Kom om ons de ondoorgrondelijke wegen te tonen die de Uwe zijn.
Kom als een lamp om licht te geven aan het einde van ons leven.
Kom, zegen ons allen in onze oprechte inspanningen.
Kom om uw hulp te brengen voor onze goede daden.
Kom om onze geest te verlichten in het uur van twijfel.
Kom, schenk ons de geest van berouw, om de beproevingen die de wereld bedreigen uit te bannen.
Heilige Geest, Trooster, kom en verblijf in ons!

"Zo heeft God de wereld liefgehad dat hij Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft!": Hij werd vlees door de werking van de Heilige Geest en door de Maagd Maria. Aan het kruis strekte Hij Zijn handen uit die de wereld hadden geschapen, en met Zijn Bloed verloste Hij de hele kosmos van zonde en van dood. Daarom zingt heel de schepping in afwachting van de heerlijke vrijheid van de kinderen Gods, tot de Vader die haar heeft liefgehad, tot de Zoon die haar heeft gered en tot de Geest die haar heiligt: Halleluja!

De Heilige Geest Die op Christus neerdaalde in een lichamelijke gedaante als een duif in de Jordaan, daalde op mij neer in de doopvont. Maar de duisternis van mijn overtredingen heeft mijn schoonheid verduisterd. Dus zoals een reiziger die 's nachts verdwaald in het bos op de dageraad wacht, wacht ik zelf op een lichtstraal van U, de Goede, om niet volledig om te komen.

Kom tot degene die het ontzagwekkende zegel van Uw Naam heeft ontvangen.
Kom, verlicht mijn geweten, gekweld door de meedogenloze vlam.
Kom om mijn leven te vernieuwen en mij te bevrijden van de slavernij van de zonde.
Kom om de duistere visioenen in mij te verdrijven.
Kom om me mededogen te leren voor de tegenslagen van anderen.
Kom, help me om van Uw elk schepsel te houden.
Kom om mij de vreugde van Uw redding te schenken.
Heilige Geest, Trooster, kom en verblijf in ons!

Het is de Heilige Geest Die ons tot eeuwig leven geboren laat worden, de Heilige Geest Die de martelaren inspireert, priesters wijdt, de rechtvaardigen kroont, het brood en de wijn wijdt in het Lichaam en in het Bloed van God! Schenk ons de kroon van Uw gaven: oneindige liefde die alles vergeeft, die lijdt voor vijanden en wil dat allen gered worden: Dan, als we in Uw licht zonen van het licht zijn gemaakt, zullen we zingen: Halleluja!

Wie zal ons scheiden van de liefde van God? Ellende, angst, honger, naaktheid, gevaar of het zwaard? Zelfs als we van alles op aarde zouden worden beroofd, hebben we in de hemel een erfenis die niet vergaat. Geef ons daarom, o Heer, om U niet alleen met woorden of met de lippen lief te hebben, maar ook met echte arbeid en inspanning van ons hele leven.

Kom, Geest almachtig, vermeerder in ons het geloof dat over alles triomfeert.
Kom, geef ons vrijmoedigheid in gebed.
Kom om onze harten te verwarmen en te voorkomen dat ontelbare opstanden onze liefde koud zouden maken.
Kom om ons ervan te weerhouden te vallen, in dagen van vervolging en spot.
Kom, behoed ons voor grote verzoekingen en voor gevallen van vallen.
Kom, geef leven aan onze harten met de dauw van Uw genade.
Kom, genees ons, heilig ons, maak ons wakker en versterk ons.
Heilige Geest, Trooster, kom en verblijf in ons.

Hetgeen de profeet aankondigde, een tijd van de Heer is volbracht: “in de laatste dagen zal ik mijn Geest uitstorten op alle vlees: en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen visioenen zien, en uw ouderlingen zullen dromen dromen.” O Geest naar wie men zo naar verlangt, geef ons als Uw troost tenminste een kruimel die van het feestmaal van Uw kinderen valt, voor ons die zingen met liefde: Halleluja!

Zelfs als U voor een kort moment als een flits van de bliksem verschijnt in de geheime plaats van het hart, blijft de stralende vloed van Uw openbaring onvergetelijk, waarvan onze kwetsbare natuur op een goddelijk wonderbaarlijke wijze verandert. Maak ons waardig, Trooster vol van goedheid, om tot het einde van de tijd van ons leven op aarde U te verwerven en U te eren:

Kom, lamp die het licht van de eeuwigheid geeft.
Kom, omhul ons in Uw luister die geen verval kent.
Kom, schatkamer van nederigheid en vreugde van de zachtmoedigen.
Kom, Levend Water, om onze brandende passies te koelen.
Kom, want ver van U is geen gelukzaligheid of rust.
Kom, want bij U is het koninkrijk der hemelen overal.
Kom om in onze ziel Uw genade te verzegelen, die vergelijkbaar is met de zon.
Heilige Geest, Trooster, kom en verblijf in ons!

Onuitputtelijke stroom van genade, o Heilige Geest, Gij die zonden vergeeft, ontvang ons gebed voor de wereld, voor de gelovigen en de ongelovigen, alsook voor zonen van rebellie: en leid allen naar het eeuwige koninkrijk van de Heilige Drie-eenheid. Bij U moge de laatste vijand worden overwonnen, de dood, en moge de wereld, herboren door het zuiverende vuur, het lied van onsterfelijkheid zingen: Halleluja!

Ik zie de Stad van God door de Geest, het hemelse Jeruzalem, als een getooide bruid, gelijk aan zon, triomfantelijk hoor ik het gejuich van de rechtvaardigen bij het Heilig Avondmaal, en de stemmen van engelen, en de meest stralende Heer onder Zijn uitverkorenen! Zie, ziekte en verdriet en zuchten zijn weggevlucht. Koning van de hemel, schenk met Uw zevenvoudige gaven deze eeuwige Vreugde in God aan ons die tot U roepen:

Kom, vol goedheid, om in ons de dorst naar het toekomstige leven weer op te wekken.
Kom, om in onze ziel de hoop van het leven in de eeuw van de waarheid te doen herleven.
Kom om ons de goedheid van de toekomende wereld te geven.
Kom om ons de kleding van zuiverheid te geven, wit als de sneeuw.
Kom om ons te vullen met de pracht van goddelijkheid.
Kom om ons te leiden naar de bruiloft van het Lam.
Kom om ons waardig te maken om te regeren in Uw eeuwige heerlijkheid.
Heilige Geest, Trooster, kom en verblijf in ons!

O schitterende bron van Liefde die redt, Geestgever van het leven! Omhels in de adem van Uw komst de mensheid die door haar ongerechtigheden als ijs is geworden. Door de kracht van Uw ondoorgrondelijke wegen, bespoedig de ondergang van het kwaad en de eeuwige triomf van de waarheid van God. Moge God alles in allen zijn, en elk schepsel in de hemel, op de aarde en onder de aarde, verkondigen: Halleluja, halleluia, halleluia!

Heilige Geest Die het heelal bedekt en leven geeft aan de wereld, Gij gaat weg van de goddelozen. Ik smeek U daarom met nederigheid, U nooit te beledigen door de onreinheid van mijn ziel; kom en leef in mij en reinig mij van alle vuiligheid van zonde: Maak me waardig dat ik met Uw hulp de rest van mijn leven in gerechtigheid en in berouw mag doorbrengen, om U samen met de Vader en de Zoon in de eeuwen der eeuwen te verheerlijken. Amen.

Bron: http://www.liturgies.net/Prayers/Orthod ... spirit.htm
🕊️ Moge de Heer u zegenen vanuit Sion, moogt gij het welzijn van Jeruzalem zien al uw levensdagen🕊️
Plaats reactie